Hotărârea nr. 191/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit către Liceul cu Program Sportiv Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință fără plată, pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit, către Liceul cu Program Sportiv Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 12 iunie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 52934 din 10.06.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere art. 36 alin. (1), (2), (6) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 874 Noul Cod Civil;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea dreptului de folosință fără plată, Liceului cu Program Sportiv Iași, a unui microbuz, ce aparține domeniului privat al municipiului Iași și administrat de către Consiliul Local al Municipiului Iași, având următoarele caracteristici:

-    Marca: Ford Nerabus

-    An fabricație: 2014

-    Serie motor: EG49436

-    Număr de identificare: WFOXXXTTGXEG49436, conform cărți de identitate anexată în copie, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Microbuzul ce se dă în folosință fără plată va fi utilizat de către Liceul cu Program Sportiv Iași.

(3) Finanțarea cheltuielilor de exploatare a microbuzului acordat în folosință fără plată, se suportă de către Liceul cu Program Sportiv Iași.

Art.2. Durata dreptului de folosință fără plată, de către Liceul cu Program Sportiv Iași, a bunului menționat la art. 1, este de cinci ani, cu drept de prelungire cu acordul părților.

Art-3- Se interzice beneficiarului (Liceului cu Program Sportiv Iași), sub sancțiunea încetării de îndată a folosinței fără plată, a utilizării microbuzului în alte scopuri decât cele prevăzute în procesul verbal nr. 46510/05.06.2015 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Iași, anexă ( în copie) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Predarea - primirea mirobuzului prevăzut în anexă se va face pe bază de protocol, întocmit între Municipiu Iași și Liceul cu Program Sportiv Iași, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Direcția Tehnică și Investiții, Liceului cu Program Sportiv Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Liceul cu Program Sportiv Iași.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 191 din 12 iunie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 191 din 12 iunie 2015