Hotărârea nr. 190/2015

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 12 iunie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 52860/10.06.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere referatul nr. 52755/10.06.2015 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordinul MDRAP 526/2015;

Având în vedere procesele verbale de preluare a 2 microbuze Ford Transit, nr.

80-81/2015 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 10/2015, cu urmatoarele mijloace fixe:

-    microbuz    Ford    Transit,    16+1    locuri,    serie    motor    EG51609,    serie    sasiu

WF0XXXTTGXEG51609, data PIF 2015, valoarea de inventar 112250.55 lei;

-    microbuz    Ford    Transit,    16+1    locuri,    serie    motor    EG49436,    serie    sasiu

WF0XXXTTGXEG49436, data PIF 2015, valoarea de inventar 112250.55 lei;

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Tehnice si Investitii - Biroul Reglementare Transporturi Urbane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finante Publice Locale;Directia Tehnica si Investitii - Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 190 din 12 iunie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 190 din 12 iunie 2015