Hotărârea nr. 19/2015

HOTARÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Iasi a doua terenuri situate în Iasi Bulevardul Socola sector cadastral 23 parcela CAT 7122/3 în suprafata de 695 mp.si parcelele CC 7123/1 CC 7130/1 si DS7230/3/1 însumand 500 mp

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a două terenuri situate în Iasi, Bulevardul Socola , sector cadastral 23, parcela CAT 7122/3, în suprafață de 695 mp.și parcelele CC 7123/1, CC 7130/1 si DS7230/3/1 însumand 500 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere nota de fundamentare nr. 5835/21.01.2015 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand în vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata;

Avand în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul Public a municipiului Iași, a terenurilor situate în Iasi, Bulevardul Socola, sector cadastral 23, parcela: CAT 7122/3, în suprafață de 695 mp.și parcelele CC 7123/1, CC 7130/1 si DS7230/3/1 însumand 500 mp., conform planului de situatie - Anexa 1 si a planului de încadrare in zona - Anexa 2.

Art.2 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituția Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cristian Cătălin    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 19 din 27 ianuarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 19 din 27 ianuarie 2015