Hotărârea nr. 189/2015

HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului consilier local Petre Daniel Mătăsaru pentru a exercita atribuţiile Viceprimarului Municipiului Iasi pe perioada suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea domnului consilier local Petre Daniel Mătăsaru pentru a exercita

atribuțiile Viceprimarului Municipiului Iași pe perioada suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 12 iunie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Ordinul Prefectului Judetului Iași nr. 143 din 08.06.2015 privind menținerea suspendării de drept a mandatului domnului Gheorghe Nichita, Primar al Municipiului Iași, înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr.52102 /08.06.2015;

Având în vedere Ordinul Prefectului Judetului Iași nr. 147 din 08.06.2015 privind modificarea Ordinului Prefectului nr.143/2015, înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr.53226 /11.06.2015;

Având în vedere propunerile formulate în plenul ședinței extraordinare privind nominalizarea domnilor consilieri locali Petre Daniel Mătăsaru si Marius Sorin Dangă pentru a exercita atributiile Viceprimarului Municipiului Iasi pe durata suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere rezultatul votului secret exprimat si consemnat în procesul verbal, în cadrul ședinței extraordinare de plen din data de 12 iunie 2015 pentru desemnarea domnului consilier Petre Daniel Mătăsaru pentru a exercita atributiile Viceprimarului Municipiului Iasi pe durata suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează domnul consilier Petre Daniel Mătăsaru pentru a exercita atributiile Viceprimarului Municipiului Iasi pe perioada suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iași

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați si Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total Consilieri Locali

27

Prezenți

22

Pentru

Petre Daniel Mătăsaru

16

Pentru

Marius Sorin Dangă

6

Nr. 189 din 12 iunie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 189 din 12 iunie 2015