Hotărârea nr. 188/2015

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Călin Scripcaru în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier Călin Scripcaru în funcția de președinte de ședință, pentru ședința extraordinară din data de 12 iunie 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 12 iunie 2015;

Având în vedere absența motivată a domnului consilier Aur Marius Cătălin consemnată și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de Președinte de sedinta, a domnului consilier Călin Scripcaru, care va conduce lucrările ședinței extraordinare din data de 12 iunie 2015, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Presedinte de sedință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Călin Scripcaru, care va conduce lucrările ședinței și va semna hotărârile adoptate în data de 12 iunie 2015.

Art.2. Serviciul Secretariat Consiliul Local-Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Consilier Local Gabriel Vasile Harabagiu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Consilier Local Georgiana Melenciuc

Consilier Local Marius Eugen Ostaficiuc

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 188 din 12 iunie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 188 din 12 iunie 2015