Hotărârea nr. 187/2015

HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 106/2014 cu modificările şi completările ulterioare privind realizarea proiectului "Desfiinţare parţială consolidare reabilitare şi reamenajare Şcoala Generală nr. 12 Carol I – Corp A"


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 106/2014 cu modificările și completările ulterioare privind realizarea proiectului "Desființare parțială, consolidare, reabilitare și reamenajare Școala Generală nr. 12 Carol I - Corp A"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 48859/28.05.2015, întocmită de Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 20072013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013 ;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1135/2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică anexa cu bugetul proiectului "Desfințare parțială, consolidare, reabilitare și reamenajare Școala Generală nr. 12, Carol I - Corp A" din H.C.L. nr. 106/2014.

Art.2. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 106/2014 rămân nemodificate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnice și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 187 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 187 din 29 mai 2015