Hotărârea nr. 186/2015

HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei 2.1.3. (Străzi Municipale) a H.C.L. 10/2015 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Anexei 2.1.3. (Străzi Municipale) a H.C.L. 10/2015 privind

însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 48326/27.05.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere Titlul de proprietate nr. 165858/18.04.2001 a domnului Olarescu M. Gheorghe Mircea;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile H.C.L. 222/2008, privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași, în sensul că se radiază nr. de inventar 13687, poziția 893 - " str. I. Câmpineanu";

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice și Investiții - Biroul Străzi Municipale; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S. Cadastru, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale - Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnică și Investiții -Biroul Străzi Municipale; Instituția Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S. Cadastru, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale - Serviciul Contabilitate.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 186 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 186 din 29 mai 2015