Hotărârea nr. 184/2015

HOTĂRÂRE privind propunerea de denumire a unor artere din zona Bucium Municipiul Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind propunerea de denumire a unor artere

din zona Bucium Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr. 3/22.04.2015 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 24.02.2015,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 18710/ 27.02.2015, întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere adresele nr. 10578/2015, 91807/2014 și nr. 91650/2014 a mai multor proprietari de terenuri din zona Bucium - cartier „La Edera” privind propunerea de denumire a unor artere,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă următoarele denumiri de arteră, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Strada Iuliu Maniu, din strada Ioan Gotcu până la limita administrativă

(Anexa A).

Aleea Corneliu Coposu, din Strada Iuliu Maniu și până la limita de proprietate (Anexa A).

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 184 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 184 din 29 mai 2015