Hotărârea nr. 183/2015

HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi: Stradela Sofia Nădejde

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind denumirea unei artere în municipiul Iași:

Stradela Sofia Nădejde

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr. 4/22.04.2015 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 24.02.2015,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12201/ 9.02.2015, întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă următoarea denumire de arteră, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Stradela Sofia Nădejde, din strada

Cicoarei și până la limita de proprietate.

1 / 2 la H.C.L. nr. 183 din 29 mai 2015

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S. - Cadastru, Serviciului Urbanism; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 183 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 183 din 29 mai 2015