Hotărârea nr. 182/2015

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la Domeniul Privat al Municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă de 2 100 mp. situate în Iaşi str. Hlincea parcelele CAT 3837/50 CAT 3837/51 CAT 3837/52 CAT 3837/53 sector cadastral 69

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la Domeniul Privat al Municipiului Iași a terenurilor în suprafață de 2 100 mp. situate în Iași, str. Hlincea, parcelele CAT 3837/50; CAT 3837/51; CAT 3837/52; CAT 3837/53; sector cadastral 69

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 46949/22.05.2015 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere adresele cu numerele 5378/2014; 89418/2014; 28816/27/2015 ; Având în vedere cererea cu nr. 28816/2015 a S.C. Design Group SRL;

Având în vedere documentația și măsurătorile topografice executate de S.C. Grup

Cinci S.R.L. privind suprafața arealului cadastral CAT 3837 - zona Hlincea;

Având în vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996,

republicata;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași, a terenurilor în suprafață de 2 100 mp. situate în Iași, str. Hlincea, parcelele CAT 3837/50 în suprafață de 275,49 mp.; CAT 3837/51 în suprafață de 180,45 mp; CAT 3837/52 în suprafață de 1062,18 mp; CAT 3837/53 în suprafață de 582,87 mp.; sector cadastral 69 conform Anexei 1 și a planului de încadrare în zona conform Anexei 2.

Art.2. Anexele 1 și 2 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Instituției Arhitectului șef - Serviciul G.I.S.- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituția Arhitectului șef -Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 182 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 182 din 29 mai 2015