Hotărârea nr. 181/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HLINCEA NR. 65 NUMAR CADASTRAL 149069 Intocmit in vederea construirii de imobile locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA NR. 65, NUMAR CADASTRAL 149069

Intocmit in vederea construirii de imobile locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3345 din 02.12.2014;

Având în vedere cererea nr. 110324 din 12.12.2014 prin care SC DESIGN GROUP

SRL prin domnul SANDULACHE CONSTANTIN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA HLINCEA NR.65, NUMAR CADASTRAL 149069;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 283 din 05.12.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 60/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA HLINCEA NR. 65, NUMĂR CADASTRAL 149069, întocmit pentru construire imobile de locuințe pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3072,00 mp., conform contractului de vânzare cumpărare nr. 2273/19.11.2014 și actului de alipire nr. 2136/31.10.2014 .

Indicatori urbanistici: POT=50%, CUT= 2,5; Regim de înălțime: D+P+4E (Hmaxim 24 m).

Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului SANDULACHE CONSTANTIN, cu domiciliul în Iași, strada Petre Ispirescu nr. 6 A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 181 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 181 din 29 mai 2015