Hotărârea nr. 180/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI ZONA BUCIUM T 176 NUMAR CADASTRAL 137820 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privataă persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, ZONA BUCIUM T 176, NUMAR CADASTRAL 137820

Întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privataă persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2026 din 18.06.2014;

Având în vedere cererea nr. 7168 din 23.01.2015 prin care domnul SCHIOPU

CONSTANTIN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Detaliu —Iasi, ZONA BUCIUM T176, NUMAR CADASTRAL 137820;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 07.04.2015;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliul - Iași, ZONA BUCIUM T176, NUMĂR CADASTRAL 137820, întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin P.U.D. este de 992,00 mp., conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3248 din 03.10.2011.

Indicatori urbanistici: POT=20%, CUT=0,6; regim de înaltime: P+2E, înaltimea maximă la cornisa 9,00 m (de la CTA);

Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului ȘCHIOPU CONSTANTIN, cu domiciliul în Iași, str. Fermei nr. 47A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 180 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 180 din 29 mai 2015