Hotărârea nr. 18/2015

HOTARÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului situat în Iasi str. Morilor nr. 43 sector cadastral 97 parcela CAT 2(3102/2) în suprafata de 90 62 mp

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iasi, str. Morilor nr. 43, sector cadastral 97, parcela CAT

2(3102/2), în suprafață de 90,62 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere nota de fundamentare nr. 110094/12.12.2014 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand în vedere adresele Serviciului Juridic si ale Compartimentului de Aplicare ale Legilor Proprietății cu nr. 11137/07.05.2015

Avand în vedere contractul de folosinta 24/18.05.2006 pentru Mihăilescu Dorina Avand în vedere contractul de schimb autentificat cu nr. 4251/2411.2004 și a

Încheierei de intabulare cu nr. 26136 a Cartii funciare nr. 31474 cu nr. cadastral 9022. Avand în vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996,

republicata;

Avand în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași, a terenului situat în Iași, str. Morilor nr. 43, sector cadastral 97, parcela CAT 2(3102/2), în suprafață de 90,62 mp., conform planului de situatie - Anexa 1 si a planului de încadrare in zona - Anexa 2.

Art.2 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituția Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cristian Cătălin    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 18 din 27 ianuarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 18 din 27 ianuarie 2015