Hotărârea nr. 179/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA BRADULUI NR. 4 NUMĂR CADASTRAL 12308 înscris în cartea funciară numărul 127170 Întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe pe teren proprietate privată persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, STRADA BRADULUI NR. 4, NUMĂR CADASTRAL 12308, înscris în cartea

funciară numărul 127170

Întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe pe teren proprietate privată persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3523 din 13.11.2013;

Având în vedere cererea nr. 46870 din 22.05.2015 prin care SC ART RESIDENSE

DEVELOPEMENT SRL avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA BRADULUI NR. 4, NUMĂR CADASTRAL 127170;

Având în vedere avizele obtinuțe si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 57 din 23.10.2013;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 43/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 18.03.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - lasi STRADA BRADULUI NR. 4, NUMAR CADASTRAL 127170, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 777,00 mp.,conform contractului de vanzare - cumparare nr. 4292 din 03.11.2014.

Indicatori urbanistici : UTR L1 : POT=50%,CUT=2,5; Regim de inaltime S+P+4E, Hmax.16 m;

Anexa, plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; SC ART RESIDENSE DEVELOPEMENT SRL , cu sediul in Iasi, str. Ovidiu, nr. 4A, bl. 619, sc. A, et. 7, ap. 28, cam. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 179 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 179 din 29 mai 2015