Hotărârea nr. 178/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ŞOSEAUA PĂCURARI NR. 138 - CARTIER PACUREŢ FN NUMERE CADASTRALE 126792 146990 şi 146991 întocmit în vederea construirii a două imobile de birouri pe teren proprietate privată persoane juridice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, ȘOSEAUA PĂCURARI NR. 138 - CARTIER PACUREȚ FN, NUMERE CADASTRALE 126792, 146990 și 146991 întocmit în vederea construirii a două imobile de birouri pe teren proprietate privată persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1263 din 15.05.2014 și certificatul de

urbanism nr. 3458 din 15.12.2014 eliberate de Primaria municipiului Iasi;

Având în vedere cererea nr. 69811 din 07.08.2014 prin care S.C.TESTER GRUP

S.R.L. și S.C.CASA AUTO IAȘI S.R.L. solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ȘOS PĂCURARI NR. 138 - CARTIER PACUREȚ FN, NUMERE CADASTRALE 126792, 146990 și 146991;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 295 din 12.01.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Județean nr. 37/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, ȘOS PĂCURARI NR. 138 -CARTIER PACUREȚ FN, NUMERE CADASTRALE 126792, 146990 și 146991, întocmit în vederea construirii a două imobile de birouri pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 10835, 48 mp, în baza contractelor de vânzare cumpărare nr. 1245/10.07.2003, nr. 314/07.02.2003 și nr. 825/04.04.2003.

Indicatori urbanistici: POT= 30%, CUT= 1,44; regim de înălțime: D+P+8E și S+P+4E, Hmax.= 40,0 m;

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; S.C.TESTER GRUP S.R.L. și S.C.CASA AUTO IAȘI S.R.L., cu sediul în Iași, Calea Chișinăului nr. 23 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 178 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 178 din 29 mai 2015