Hotărârea nr. 177/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată IAŞI STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 9 - 13 NUMERE CADASTRALE 148663 şi 147665 întocmit pentru reabilitare supraetajare compartimentare pod şi extindere corp C4 - Centrul Avansat de Cercetare Dezvoltare în Medicină Experimentală - CEMEX

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată IAȘI, STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 9 - 13, NUMERE CADASTRALE 148663 și 147665 întocmit pentru reabilitare, supraetajare, compartimentare pod și extindere corp C4 - Centrul Avansat de Cercetare Dezvoltare în Medicină Experimentală -

CEMEX

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 123 din 20.11.2014;

Având în vedere cererea nr. 10472 din 03.02.2015 prin care UNIVERSITATEA DE

MEDICINA SI FARMACIE „GR. T. POPA” solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA MIHAIL KOGALNICEANU NR. 9 -13, NUMERE CADASTRALE 148663 si 147665;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 265 din 20.11.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 45/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 07.04.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată -Iași STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR. 9 -13, NUMERE CADASTRALE 148663 și

147665, întocmit pentru reabilitare, supraetajare, compartimentare pod și extindere corp C4 - Centrul Avansat de Cercetare Dezvoltare în Medicină Experimentală - CEMEX.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este 6781,0 mp conform Actului administrativ nr. 6302 din 18.12.2008 emis de M.E.C.T.

Indicatori urbanistici : UTR LC: POT=60%,CUT=2,16;

Corp CEMEX - C4.B: Regim de înălțime:D+P+3E, Hmax.12,20m Corp CEMEX - C4.A: Regim de înălțime:D+P+2E+Pod, Hmax.15,70m; Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și

Publicitate Imobiliară; UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” din Iași, Strada Universității, nr. 16 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 177 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 177 din 29 mai 2015