Hotărârea nr. 176/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ŞOSEAUA NICOLINA NR. 81 NUMĂR CADASTRAL 16432 Întocmit în vederea construirii unui imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare pe teren proprietate privată persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, ȘOSEAUA NICOLINA NR. 81, NUMĂR CADASTRAL 16432 Întocmit în vederea construirii unui imobil locuințe colective și funcțiuni complementare pe teren proprietate privată persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1090 din 23.04.2014;

Având în vedere cererea nr. 65914 din 24.07.2014 prin care S.C. FEROCRIS S.R.L.

domnul ANDRONESCU CRISTIAN - SILVIU și doamna ANDRONESCU MIHAELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ȘOSEAUA NICOLINA NR. 81, NUMĂR CADASTRAL 16432;

Având în vedere avizele obținute și studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 197 din 23.06.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 58/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 04.02.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -Iași, ȘOSEAUA NICOLINA, NR. 81, NUMĂR CADASTRAL 16432 întocmit în vederea construirii unui imobil locuințe colective și funcțiuni complementare pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1978,00 mp, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 323/15.03.2006.

Indicatori urbanistici :POT= 40%, CUT= 4, Regim de înălțime: 2S+P+14E; Hmax. 50,0 m.

Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; S.C. FEROCRIS S.R.L. IAȘI, Strada PĂCURARI nr. 128 -130 și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 176 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 176 din 29 mai 2015