Hotărârea nr. 175/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 173 numere cadastrale 142563 si 142564 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi construire locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM SC 173, numere cadastrale 142563 si 142564

Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi construire locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2698 din 02.10.2014;

Având în vedere cererea nr. 113716 din 23.12.2014 prin care PRISTAVU VALERIA

și IORDACHE ILIANA, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, Zona BUCIUM SC 173, NUMERE CADASTRALE 142563 și 142564;

Având în vedere avizele obtinuțe și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 262 din 20.11.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 48/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 18.03.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 175 din 29 mai 2015

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM SC 173, numere cadastrale 142563 și 142564, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire de locuințe și anexe pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 5000,00 mp., conform actului de dezmembrare si contract de partaj voluntar nr. 2564/02.11.2012;

Indicatori urbanistici:LC2 - UTR:POT=35%, CUT=1,25, regim de inaltime D+P+1E+M, Hmax.= 9 m.

Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentați de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Doamnei PRISTAVU VALERIA, cu domiciliul în jud. Iași, Comuna Miroslava, Sat Miroslava; Doamnei IORDACHE ILIANA, cu domiciliul în Iași, Șos. Bârnova nr. 35 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 175 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 175 din 29 mai 2015