Hotărârea nr. 174/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADELA PRIMĂVERII NR. 4 NUMĂR CADASTRAL 140654 Întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia gradiniţa şcoala after school pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, STRADELA PRIMĂVERII NR. 4, NUMĂR CADASTRAL 140654, Întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinația grădinița, școala, after school pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3478 din 04.11.2013;

Având în vedere cererea nr. 92284 din 17.10.2014 prin care MARES AUREL solicită

avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA PRIMĂVERII NR. 4, NUMAR CADASTRAL 140654;

Având în vedere avizele obtinuțe și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 159/25.04.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 36/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.01.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA PRIMĂVERII NR. 4, NUMĂR CADASTRAL 140654, întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinația de gradiniță, școală, after school pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1100,00 mp., conform contractului de tranzacție nr. 964/16.06.2006.

Indicatori urbanistici:UTR-POT= 60%, CUT=1,8, regim de înălțime: P+1+M, Hmax.=12 m.

Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului MARES AUREL, cu domiciliul în Iași, ALEEA ROZELOR NR. 8, BL.D2, ET. 3, AP. 14 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 174 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 174 din 29 mai 2015