Hotărârea nr. 173/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA C.A.ROSETTI NUMĂR CADASTRAL 18293 Întocmit în vederea construirii unei pensiuni a unui restaurant şi locuinţe şi a unui podeţ peste părâul Calcaina pentru acces proprietate pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, ZONA C.A.ROSETTI NUMĂR CADASTRAL 18293 Întocmit în vederea construirii unei pensiuni, a unui restaurant și locuințe și a unui podeț peste părâul Calcaina pentru acces proprietate pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. nr. 2948/01.10.2013;

Având în vedere cererea nr. 118758/19.12.2013, prin care domnul MACOVEI ION,

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, ZONA C.A. ROSETTI NUMAR CADASTRAL 18293;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 53/23.10.2013;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 34/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 19.11.2014

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, ZONA C.A. ROSETTI NUMĂR CADASTRAL 18293, întocmit în vederea construirii unei pensiuni, a unui restaurant și locuințe și a unui podeț peste părâul Calcaina pentru acces proprietate pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 5500,00 mp., conform contractului de vânzare cumpărare nr. 2472/21.09.2007.

Indicatori urbanistici: P3a - POT=50%, CUT=2,0; înalțimea maxima 12,00 m.

Anexa, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentați de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului MACOVEI ION, cu domiciliul în Iasi, str. Octav Botez, nr. 10 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 173 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 173 din 29 mai 2015