Hotărârea nr. 172/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015 privind insuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr.

10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 46310/21.05.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de SC Topo Sistem SRL;

Având în vedere rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat Butnarasu Dan pentru imobilele aflate in administrarea Liceului Tehnologic Economic de Turism Iasi;

Având în vedere raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat Sandulache Gabriel pentru imobilele aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 in sensul ca:

a)    bunurile administrate de catre Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi, au elementele de identificare si valorile de inventar prezentate in Anexa 1;

b)    bunurile administrate de catre Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, au elementele de identificare si valorile de inventar prezentate in Anexa 2;

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzator Contractele de administrare incheiate cu Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi si Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Liceului Tehnologic Economic de Turism Iasi; Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi; Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 172 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 172 din 29 mai 2015