Hotărârea nr. 171/2015

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unui spatiu in suprafata de 1 mp proprietatea Municipiului Iasi situat in incinta Starii Civile din str. V. Alecsandri nr. 8 in vederea amplasarii unui aparat de bauturi calde

Municipiul Iași


Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a unui spatiu in suprafața de 1 mp, proprietatea Municipiului Iasi, situat in incinta Starii Civile din str. V. Alecsandri nr. 8, in vederea amplasarii unui aparat de bauturi calde

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 46327/21.05.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 32635/08.04.2015 a Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor;

Având în vedere H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, conform căruia închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se aproba prin hotărâre a consiliului local;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 1 mp, proprietatea Municipiului Iasi, aflat in incinta Starii Civile din str. V. Alecsandri nr. 8, in vederea amplasarii unui aparat de băuturi calde.

Art.2. Se împuternicește Direcția Locala de Evidenta a Persoanelor să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitația publică cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație va face parte obligatoriu un reprezentant al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art.3. Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iași va vira la bugetul local un procent de 50% stabilit de Consiliul Local Iași, din suma încasată prin închirierea spațiului.

Art.4. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut în hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale, funcție de zona și grupa de activitate.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Directia Locala de Evidenta a Persoanelor și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 171 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 171 din 29 mai 2015