Hotărârea nr. 170/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat în Iaşi str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 34 bloc Expres utilizat de către Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de folosință gratuită a spațiului situat în Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 34, bloc Expres, utilizat de către Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.47091/22.05.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 93/24.04.2000, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 382/26.09.2005, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 202/31.05.2010 și protocolul încheiat între Primăria Municipiului Iași și Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași la de 22.05.2000 ;

Având în vedere solicitarea nr. 39679/30.04.2015 formulată de Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului situat în Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 34, utilizat de către Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași cu destinația de bibliotecă, cu un nou termen de 5 ani (60 luni), începând cu data de 01.06.2015.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 170 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 170 din 29 mai 2015