Hotărârea nr. 17/2015

HOTARÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi pentru terenul situat în Iasi str. Gr. Ghica Voda nr. 13 aferent constructiei proprietate a acesteia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui contract de superficie, cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, pentru terenul situat în Iași, str. Gr. Ghica Vodă nr. 13, aferent constructiei proprietate a acesteia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședinței consemnat și în procesul verbal al sedintei privind incheierea contractului de superficie cu titlu gratuit, cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, pentru terenul situat în Iași, str. Gr. Ghica Vodă nr. 13 pe durata existentei constructiei, daca aceasta ramane in proprietatea Universitatii. In situatia schimbarii proprietarului constructiei, acesta va solicita incheierea unui nou contract de superficie, valoarea superficiei negociindu-se intre parti.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 3950/15.01.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 83824/24.09.2014 prin care Universitatea de

Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași cu sediul în str. Universității nr. 16, solicită folosința terenului în suprafață de 869,12 mp situat în Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr. 13, pe care este situata constructia proprietate a acesteia;

Având în vedere contractul de asociere nr. 44597/20.08.1998, actul adițional nr. 6399/30.09.2003 și nr. 57350/01.07.21011 încheiat între Municipiul Iași și Universitatea “Petre Andrei” din Iași;

Având în vedere procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansamblu de bunuri nr. 43296/18.08.2014, emis de ANAF - Administrația județeană a Finanțelor Publice;

Având în vedere Procesul verbal nr. 1535/8.01.2015 incheiat ca urmare a intalnirii dintre reprezentantii celor doua institutii, respectiv UMF si Primaria Municipiului Iasi;

Având în vedere notificare nr. 1596/09.01.2015 privind încetarea contractului de asociere nr. 44597/20.08.1998;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr. 13, în suprafață de 869,12 mp, proprietate privată a Municipiului Iași, în favoarea Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, titulară a dreptului de proprietate asupra construcției ridicate pe acest teren, conform procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile nr. 43296/18.08.2014, emis de ANAF - Administrația județeană a Finanțelor Publice. Superficia se constituie pe durata existentei constructiei, dar nu mai mult de 99 ani.

Art. 2 Superficia se constituie cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, daca aceasta ramane in proprietatea Universitatii de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași. In situatia schimbarii proprietarului constructiei, acesta va solicita incheierea unui nou contract de superficie; valoarea superficiei se va negocia intre parti.

Art. 3 Se aprobă contractul de superficie conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Încetarea contractului de superficie poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiul Iași, fara nici o obligatie in sarcina Municipiului lasi, precum și în cazul pierderii dreptului de proprietate asupra construcțiilor de către superficiar din orice cauză, fără nicio altă obligație în sarcina Municipiului Iași.

Art. 5 Contractul de superficie va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de superficie.

Art. 7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; Universitatii de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, str. Universității nr. 16, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, str. Universității nr. 16.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cristian Cătălin    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 17 din 27 ianuarie 2015

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 27 ianuarie 2015

CONTRACT DE SUPERFICIE

Nr............../...............

Părțile contractante

Între:

1.    MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar, pe de o parte,

și

2.    Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași cu sediul în str. Universității nr. 16, în calitate de superficiar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul Municipiului Iași, în temeiul Titlului III Cap. I art. 693-702 ( Superficia ) și Titlului II Cap. I ( Izvoarele obligațiilor - Contractul ) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietetea publică și regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare , Ordinul 633/2006 a ANCPI pct. 3.12 privind intabularea dreptului de superficie și a dreptului de concesiune, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

precum și în temeiul HCL __________ s-a încheiat prezentul contract de constituire

a dreptului de superficie.

Cap. II. Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea dreptului de folosință asupra terenului situat în Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr. 13, în suprafață de 869,12 mp, proprietate privată a Municipiului Iași. Pe acest teren superficiarul deține o construcție proprietate, conform procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansamblu de bunuri nr. 43296/18.08.2014, emis de ANAF - Administrația județeană a Finanțelor Publice.

Cap. III. Durata contractului

Art. 2. Dreptul de superficie asupra terenului menționat mai sus se constituie pe durata existentei constructiei, dar nu mai mult de 99 ani, sub rezerva ca daca interesul local sau național o impune perioada se limiteaza pana la adoptarea unor hotărârilor ale Consiliului Local Municipal sau a altor acte normative . Perioada se poate prelungi cu acordul partilor.

Art.2.1 Lipsa de folosință a imobilului-constructie nu duce la stingerea dreptului de superficie; superficia nu se stinge prin neutilizare.

Cap. IV. Prețul contractului

Art. 3. Superficia se constituie cu titlu gratuit.

Cap. V. Drepturile partilor

Drepturile superficiarului:

Art. 4. - (1) Dreptul de superficie constituit se exercită în limitele și condițiile stabilite prin prezentul contract .

(2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia și folosința asupra terenului menționat la art. 1 precum și dreptul de a dispune de substanța lui în limitele impuse prin documentațiile de urbanism aprobate în condițiile legii necesare realizării și întreținerii în bune condiții a construcției deținute ( săpături, amenajări etc. )

Drepturile Municipiului Iași

Art. 5. (1) Să inspecteze bunul care constituie obiectul prezentului contract , verificand respectarea obligatiilor asumate de superficiar.

(2)    Sa denunțe in mod unilateral contractul de superficie în situația în care interesul national sau local o impune.

(3)    Sa execute lucrări de utilitate publică pe terenul ce face obiectul prezentului contract, atunci când interesul local sau național le impun potrivit hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Municipal sau altor acte normative, cu notificarea prealabila a superficiarului.

Cap. VI. Obligatiile partilor

Obligatiile superficiarului

Art. 6. (1) Superficiarul este obligat sa respecte sarcinile legale cu privire la protecția mediului și să asigure buna vecinătate

(2)    Superficiarul nu poate modifica construcția existentă pe teren la data încheierii contractului și nici adăuga alte construcții utile acesteia, decât cu acordul Municipiului Iași și numai cu respectarea condițiilor Legii nr. 50/1991, republicata cu modificările și completările ulterioare sau a altor reglementari legale. În caz contrar Municipiului Iași are dreptul să ceară desființarea construcțiilor adăugate, repunerea imobilului - teren în situația anterioară și plata de daune interese (pact comisoriu de ultim grad).

(3)    Superficiarul este obligat ca în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract să îl înregistreze la Direcția Finantelor Publice a autorității locale în vederea impunerii la plata impozitului prevăzut de Legea nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare.

(4)    Superficiarul este obligat să aducă la cunoștința Municipiului Iași, în scris, cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului, intenția de prelungire a prezentului contract.

(5)    În cazul în care nu s-a îndeplinit cerința menționată la alin. 4, la incetarea contractului prin ajungere la termen, superficiarul este obligat să desființeze construcția/construcțiile și să restituie terenul Municipiului Iași, in mod gratuit si liber de orice sarcini.

(6)    Superficiarul este obligat să aducă la cunoștința Municipiului Iași orice acte sau fapte care aduc atingere dreptului de folosință liniștită și utilă a terenului.

(7)    a) In cazul in care terenul nu este intabulat, superficiarul este obligat ca, pe cheltuială proprie, să execute documentația topo-cadastrală și să intabuleze în Cartea Funciară, în numele Municipiului Iași, terenul care constituie obiectul contractului precum și să facă notarea prezentului contract în Cartea Funciară.

(b) După îndeplinirea formalităților de mai sus, un exemplar din întreaga documentație va fi transmisă autorității publice locale - Direcția de Administarre a Patrimoniului Public și Privat.

8)    Se interzice superficiarului să încheie orice acte sau convenții privind cedarea dreptului de folosință constituit prin contract, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului fara somație și punere în întârziere

9)    În caz de ipotecare/înstrăinare a construcțiilor edificate pe teren, superficiarul trebuie sa obțină acordul prealabil al Municipiului Iași și să facă dovada că a adus la cunoștința cumpărătorului obligativitatea de a solicita Municipiului Iași încheierea unui nou contract de superficie. Încheierea contractului de superficie cu noul

proprietar al construcțiilor se va face la o valoare a taxei de folosința pe care o va stabili autoritatea locală la data încheierii acestuia. Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si in cazul transmiterii dreptului asupra constructiilor prin mostenire legala.

10) Superficiarul are obligația de a întreține terenul, de a-l împrejmui dacă este cazul; de a nu depozita deșeuri sau alte bunuri/obiecte ce pot periclita mediul sau pot crea un discomfort proprietarilor vecini.

Obligațiile Municipiului Iași

Art. 7. - (1) Municipiului Iași este obligat sa nu il tulbure pe superficiar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract , cu exceptiile mentionate in prezentul contract.

(2) Municipiului Iași este obligat sa notifice superficiarul despre aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor superficiarului precum și în situația în care interesul național sau local impune restituirea terenului.

Cap. VII. Incetarea contractului de superficie

Art. 8. - (1) Prezentul contract de superficie se stinge, urmand a fi radiat din cartea funciara, in urmatoarele situatii:

a)    la expirarea termenului stabilit in contract.

b)    in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre Municipiul Iași cu plata unei despăgubiri juste. In aceasta situatie Municipiul Iași va notifica de îndată intentia de a denunta unilateral contractul de superficie si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

c)    în cazul pierderii dreptului de proprietate asupra construcțiilor de către superficiar din orice cauză, fără nicio altă obligație în sarcina Municipiului Iași.

d)    prin pieirea construcției sau desființarea ei de către superficiar

e)    prin reziliere, la solicitarea Municipiului Iași, și pe cheltuiala superficiarului ( cu plata de către acesta a contravalorii lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la starea inițială)

f)    nerespectarea obligației prevăzute la art. 6 alin. 2 și alin. 8 se sancționează cu desființarea de plin drept a contractului , fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanței judecătorești, autoritatea locală având dreptul să dezafecteze terenul și să-l aducă la starea inițială pe cheltuiala exclusivă a superficiarului.

g)    prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

h)    prin denunțare unilaterală de către superficiar, situație în care va preda terenul liber de sarcini; superficiarul datoreaza folosința terenului până la data semnării procesului verbal de predare-primire către Municipiul Iași.

e) in cazul stingerii dreptului de proprietate al Municipiului Iași , din orice cauza.

(2)    La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie, terenul care constituie obiectul contractului va fi restituit gratuit si liber de orice sarcini Municipiului Iași.

(3)    În cazul în care autorul construcției este de rea-credință, Municipiul Iași are dreptul să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia sau obligarea autorului clădirii la cumpărarea terenului la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi executat.

Cap. VIII. Forta majora și cazul fortuit

Art.9 Forța majoră și cazul fortuit exonerează părțile de răspundere în cazul executării

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Art. 10.(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de superficie, se intelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

(2) Prin caz fortuit se inteleg acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.

Cap.I X. Notificarile intre parti

Art.11(1) - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa menționată la Cap. I. al prezentului contract.

(2)    - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediat.

(3)    - Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate si in scris.

Cap. XI. Litigii

Art. 12. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori incetarea prezentului contract de superficie urmează a fi rezolvate pe cale amiabila .

(2) In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila sau partile nu ajung la un acord, solutionarea litigiilor se face de către instanța judecătorească competentă.

Cap. XII. Clauze finale

Art.13. (1) - Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

(2)    - Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui

(3)    - Taxele ocazionate de autentificarea prezentului document sunt achitate de superficiar.

(4)    - Prezentul contract de superficie a terenului din Iași - str. G. Ghica Vodă nr. 13, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Terenul se consideră predat la data semnării prezentului contract de superficie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin

7 / 7 la H.C.L. nr. 17 din 27 ianuarie 2015