Hotărârea nr. 169/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a a spaţiului situat în localitatea Dancu bloc A9 parter utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinaţia de grădiniţa cu program prelungit

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de folosință gratuită a a spațiului situat în localitatea Dancu, bloc A9, parter, utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinația de grădinița cu program prelungit

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.47079/22.05.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.29/17.01.2005, Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.134/04.05.2010 și protocolul încheiat între Primăria Municipiului Iași și Consiliul Local Holboca la data de 22.03.2005

Având în vedere solicitarea nr. 33132/09.04.2015 formulată de Primăria Comunei Holboca ;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului situat în localitatea Dancu, bloc A9, parter, utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinația de grădiniță cu program prelungit, cu un nou termen de 5 ani (60 luni), începând cu data

de 01.06.2015.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Primăriei Comunei Holboca si Instituției Prefectului Județului Iași

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 169 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 169 din 29 mai 2015