Hotărârea nr. 168/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a spatiului situat în Iaşi str. Cuza Voda nr. 66- etaj aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Iași, str. Cuza Voda nr. 66- etaj ,aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 47606 / 25.05.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Codul Civil - Legea 287/2009, art. 800 - 801;

Având în vedere solicitarea nr. 33024/9.04.2015 a numitului Agape Vasile Ionut;

Având în vedere Raportul de expertiza intocmit de dr.ing. Mihai C. Constantin;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba inchirierea, prin licitație publica, a spațiului situat in în Iași, str. Cuza Voda nr. 66- etaj - ap. nr.3, aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iași, nr. cadastral 147086, ce are o suprafata construita de 57 mp si un teren aferent de 53,52 mp.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini, cuprins in Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se constituie comisia de licitatie, în următoarea componență:

Președinte:

Membru:

Membru:

Membru:

Membru:

Membru:


Surdu Gabriel Mihai Boișteanu Paul Corneliu Dangă Marius Sorin Leonte Constantin Anca Preda Palaga Letiția

Art.4. Pretul de pornire la licitatie va fi de 130 lei/luna. Adjudecatarul va efectua, pe cheltuiala sa, lucrarile necesare repunerii in functiune a spatiului situat la etajul imobilului din Iasi, str. Cuza Voda 66, cu respectarea legislatiei in domeniu, destinatia fiind aceea de locuinta. Chiria va putea fi modificata, pe durata incheierii contractului, functie de legislatia in domeniu sau de hotararile Consiliului Local.Pe perioada efectuarii lucrarilor, pana la incheierea procesului de receptie finala, dar nu mai mult de 1 an de la data adjudecarii, adjudecatarul nu va datora chirie.

Art.5. Durata inchirierii va fi de 25 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor. La expirarea perioadei initiale de inchiriere, investitiile realizate trec in proprietatea Statului Roman, fara obligatia despagubirii catre cel care le-a executat.

Art.6. Se aproba modelul cadru al contractului de inchiriere, cuprins in Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 168 din 29 mai 2015

Anexa nr. 1 a Hotărârea Consiliului Local nr. 168/29.05.2015

CAIET DE SARCINI

privind inchirierea prin licitație publică a spațiului situat în Iași, str. Cuza Voda nr. 66- etaj ,aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iași, ce va avea destinatie de locuinta

I.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

•    Inchirierea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru ap. nr. 3 (etaj) al imobilului situat in Iasi, str. Cuza Voda nr. 66, nr. cadastral 147086, ce are o suprafata construita de 57 mp si un teren aferent de 53,52 mp, proprietate priata a Statului Roman si administrat de Municipiul Iasi, prin Consiliul Local. Apartamentul nr. 3 etaj are o suprafață utilă- 39,43 mp reprezentând : hol 2,69 mp, camară- 1,12 mp, debara-1,12 mp, cameră-13,95 mp, cameră- 20,55 mp.

•    Nu sunt admise la licitație persoane fizice sau juridice, care au datorii către bugetul local, persoanele juridice care se află în reorganizare judiciară sau faliment.

I.    2. ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

9    9

•    Prețul de pornire la licitației este de 130 lei/luna; nu se percepe TVA. Pasul de strigare va fi de 5 lei. Chiria se va putea modifica, pe durata contractului, functie de legislatia in domeniu sau de hotararile Consiliului Local. Durata inchirierii va fi de 25 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor. La expirarea perioadei initiale de inchiriere, investitiile realizate trec in proprietatea Statului Roman, fara obligatia despagubirii catre cel care le-a executat

   Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3 pași.

•    Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 2.000 lei.

•    Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru ap. nr. 3 (etaj) al imobilului situat in Iasi, str. Cuza Voda nr. 66, nr. cadastral 147086

•    Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător in urma unei cereri de restituire.

•    Garanția de participare la licitație se pierde in următoarele situații :

a)    dacă ofertantul nu se prezintă la licitație;

b)    in cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă in termen de 15 de zile de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea încheierii contractului.

•    Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului urmând ca de la această dată garanția să constituie avans pentru chiria datorata.

•    Taxa de participare este de 50 lei.

•    Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

II.    INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

II.1. DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

1) Pentru persoanele juridice:

-    Cererea de participare;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Finanțe Publice

Locale Iași, din cadrul Primăriei Municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local;

-    cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul;

-    declarație pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

-    împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;

-    Declaratie notariala ca va efectua investitiile necesare, din fonduri proprii pentru reabilitarea

locuintei, respectand legislatia in domeniu in decurs de maxim 1 an de la data adjudecarii ; in

caz de nerealizare/nefinalizare a lucrarilor in termenul stabilit - incheiere proces verbal de

receptie finala, va preda spatiul si nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate pana la acel

moment; acesta se obliga sa efectueze acces separat (exterior) pentru spatiul licitat; ca este de acord ca dupa expirarea duratei initiale de inchiriere, investitiile realizate sa treaca in

proprietatea Statului Roman, fara pretentii de despagubire

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător;

2) Pentru persoanele fizice:

-    Cerere de participare;

-    Copie de pe actul de identitate;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie;

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția de Finanțe Publice

Locale din cadrul Primăriei municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

-    Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător;

-    Declarartie notariala ca va efectua investitiile necesare, din fonduri proprii pentru reabilitarea

locuintei, respectand legislatia in domeniu in decurs de maxim 1 an de la data adjudecarii ; in

caz de nerealizare/nefinalizare a lucrarilor in termenul stabilit - incheiere proces verbal de

receptie finala, va preda spatiul si nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate pana la acel

moment; acesta se obliga sa efectueze acces separat (exterior) pentru spatiul licitat; ca este

de acord ca dupa expirarea duratei initiale de inchiriere, investitiile realizate sa treaca in

proprietatea Statului Roman, fara pretentii de despagubire

11.2.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

9

•    Documentele și cererea de participare se depun la registratura DAPPP , din str.

Smârdan nr. 5, până cel târziu în data de _____________, ora ______.

•    Deschiderea licitației are loc în data de __________, ora ______, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

III. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

3.2.    Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

3.3.    Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect

acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

3.4.    Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

3.5.    Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

3.6.    Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (min 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, prin strigare, începând de la prețul indicat de organizator. Adjudecarea se va face după ce au fost parcurși minim 3 (trei) pași peste prețul de pornire.

3.8.    Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcîndu-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

3.9.    Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia ; comisia negociaza cu acesta la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

3.10.    Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se incheia contractul in termen de 15 zile de la data semnarii contractului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

3.11.    Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de inchiriere atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru spatiul în cauză.

IV.    MODALITĂȚI DE PLATĂ

Castigatorul licitatiei va achita chiria adjudecata lunar, incepand cu luna urmatoare semnarii procesului verbal de receptive finala a lucrarilor.

V.    PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    niciunul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de inchiriere , ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

VI.    LITIGII

•    Litigiile de orice fel sunt de competența instanței judecătorești competente din raza teritorială a Municipiului Iasi.

VII.    DISPOZIȚII FINALE

•    Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare, va efectua toate lucrarile necesare reabilitarii si punerii in functiune, in conditii de siguranta, a ap. nr. 3 din imobilul situat in Cuza Voda nr.66. Acesta va asigura acces separate, exterior, pentru ap. nr.3 - etaj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

Anexa nr. 2 a Hotărârea Consiliului Local nr. 168/29.05.2015

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ Nr..........din....................

CONTRACT DE INCHIRIERE

a apartamentului nr.3 situat în Iași, str. Cuza Voda nr. 66- etaj , cu destinație de locuința

I.    PĂRȚI CONTRACTANTE:

9

II.

Art.1 Intre a) MUNICIPIUL IASI, in calitate de locator, reprezentat prin Primar si

b)Dl./D-na ..................................... in calitate de locatar, posesor al

buletinului de identitate seria..... nr............. CNP.............................eliberat de POLITIA

MUN. IASI la data de................,in baza procesului verbal nr..........din ................ de

adjudecare a licitatiei privind inchirierea apartamentului nr. 3 din str. Cuza Voda nr.66, a intervenit prezentul contract de inchiriere.

III.    OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Primul, in calitate de locator inchiriaza, iar al doilea in calitate de locatar ( chirias ) ia cu chirie locuinta situata in Iasi, str Cuza Voda nr.66, ap. nr.3 - etaj pentru el si familia sa, specificata in anexa, care face parte din prezentul contract. Locuinta are o suprafata construita de 57 mp si un teren aferent de 53,52 mp, are o suprafață utilă de 39,43 mp reprezentând : hol 2,69 mp, camară- 1,12 mp, debara-1,12 mp, cameră- 13,95 mp, cameră- 20,55 mp.

Art. 2.2. Locuinta aratata la art.2.1 se afla in evidenta Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si se preda pe baza de proces verbal de predare primire, consemnandu-se starea tehnica din prezent.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Inchirierea se efectueaza de la data de............. pina la data .................. ,cu

posibilitate de prelungire, cu acordul partilor.

Art.3.2. La expirarea duratei de inchiriere, daca chiriasul doreste prelungirea acestuia, trebuie sa-si exprime in scris optiunea cu 30 de zile inainte. In situatia in care nu exista solicitarea chiriasului, contractul nu se reinnoieste.

Art.3.3. Chiriasul poate denunta unilateral contractul de inchiriere, cu conditia de a anunta in scris locatorul cu cel putin 60 de zile inainte de parasirea locuintei inchiriate. In aceasta situatie, investitiile realizate vor trece in proprietatea Statului Roman, fara obligatia despagubirii catre cel care le-a executat.

Art.3.4. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării contractului de închiriere locatorul poate face cunoscut chiriașului, în scris, că nu are intenția să prelungească contractul de închiriere în aceleași condiții, comunicându-i și eventualele modificări ale clauzelor acestuia. Dacă locatorul nu va face această comunicare, contractul de închiriere se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

Art.3.5. In situatia in care contractul nu se reinnoieste, locatarul (chiriasul) este obligat ca in termen de 30 zile sa elibereze spatiul, predandu-l in stare corespunzatoare de folosinta, cu inventarul complet asa cum a fost consemnat in procesul verbal de receptie finala a lucrarilor si de punere in functiune a locuintei si cu obligatia achitarii chiriei, precum și a tuturor cheltuielilor legate de utilitățile și serviciile de care a beneficiat pana la predarea locuintei, prin proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti in conditiile legii.

Art.3.6. In cazul in care nu sunt respectate prevederile art.3.5, locatorul va intocmi o “Nota de constatare” in care se vor consemna toate aspectele constatate si care impreuna cu acest contract de inchiriere constituie titlu executoriu, ce se comunica locatarului.

V.    MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ A CHIRIEI

J 7    J

Art.4.1. Chiria lunara nominala este de.............., conform procesului verbal de licitație

nr........... din .........- anexa nr.2, care face parte integranta din prezentul contract. Chiria se

poate modifica pe durata contractului in functie de legislatia in domeniu sau de hotararile de consiliu local. Pe perioada efectuarii lucrarilor de reabilitare a spatiului, pana la incheierea procesului de receptie finala, dar nu mai mult de 1 an de la data adjudecarii, locatorul nu va datora chirie.

Art.4.2. Platitor al chiriei ca obligatie bugetara este locatarul (chiriasul ) prin

...............................sau persoana, care in numele debitorului (locatarului), conform legii, are

obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, debitul impreună cu accesoriile acestuia conform legislatiei in domeniu, aplicabila pe toata perioada de valabiliate a contractului deinchiriere.

Art.4.3. Plata chiriei se face la casieria Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat care are in administrare fondul locativ, in termen de 10 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata.

Art.4.4. Pentru neachitarea la termenul scadent a chiriei, locatarul datoreaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform OG 92/2003, republicata in 2005 art.116.

Art.4.5. Nivelul majorarii de intirziere se va modifica in conformitate cu legislatia in domeniu.

Art.4.6. Evidenta, incasarea si executarea creantei bugetare individualizata ca fiind chiria cu accesoriile ei se face conform dispozitiilor legale in aceasta materie, de catre locator prin Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, cu sediul in Iasi, sos. Nationala nr. 43

Art.4.7. Chiria prevazuta in contract se va recalcula ori de cite ori nu corespunde cu realitatea. Daca eroarea provine din cauze neimputabile chiriasului, iar acesta a platit chiria mai mica decit cea legala, el va fi obligat sa plateasca numai diferenta, fara majorari.

VI.    OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

9

Art.5.1. Sa predea chiriasului locuinta, pe baza de proces verbal, consemnand starea tehnica. Sa urmareasca modul cum se executa lucrarile de reabilitare, in conformitate cu legislatia in domeniu.

Art.5.2. Să verifice ori de cate ori este nevoie, in prezenta locatarului, modul in care acesta foloseste si intretine locuința deținuta prin prezentul contract de închiriere;

VII.    OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

9

Art.6.1. Să folosească suprafata locativa inchiriata potrivit destinatiei sale.

Art.6.2 Să plăteasca contravaloarea folosinței spațiului de locuit, la termenele si în cuantumul stabilit.

Art.6.3. Sa efectueze, pe cheltuiala sa, lucrarile necesare repunerii in functiune a spatiului situat la etajul imobilului din Iasi, str. Cuza Voda 66, cu respectarea legislatiei in domeniu, in maxim 2 ani de la incheierea contractului, destinatia fiind aceea de locuinta. Va executa acces exterior catre ap. nr. 3 al imobilului. Sa efectueze lucrari de calitate, cu persoane specializate, utilizand materiale de buna calitate.

Art.6.4. Pe perioada exploatarii locuintei, sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructie si instalatiile deteriorate, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii.

Art.6.5. Sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si in curtea aferenta.

Art.6.6 Sa predea locatorului, la mutarea sa, locuinta in stare de folosinta si curatenie, si cu obiectele de inventar trecute in procesul verbal de receptie finala.

Art.6.7 Să respecte normele de conviețuire în comun.

Art.6.8 Să solicite acordul locatorului pentru executarea de modificări sau îmbunătățiri privind confortul locuinței anterior realizării acestora.

Art.6.9 Sa prezinte inspectorului DAPPP, la fiecare etapa de reabilitare executata, documentele/avizele/autorizatiile necesare, situatiile de lucrari si platile efectuate. Va colabora cu acesta pentru verificarea lucrarilor executate. La finalizarea acestora, va invita in scris locatorul pentru semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor si punere in functiune.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.7.1. Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se realizeaza in următoarele condiții :

Art.7.1.1. La solicitarea locatarului(chiriașului), in condiția notificării prealabile a locatorului într-un termen de minim 60 de zile; in aceasta situatie, investitiile realizate vor trece in proprietatea Statului Roman, fara obligatia despagubirii catre cel care le-a executat.

Art.7.1.2. La solicitarea locatorului atunci când:

a)    Locatarul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

b)    Locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

c)    Locatarul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

d)    Locatarul nu a respectat clauzele contractuale;

In cazul rezilierii contractului din culpa chiriasului, investitiile realizate trec in proprietatea Statului roman, fara pretentii de despagubire.

IX. CLAUZE SPECIALE

Art.8.1. Locatorul are dreptul sa verifice ori de cite ori este nevoie, modul in care chiriasul foloseste si intretine suprafata locativa, precum si modul in care sunt folosite si intretinute partile si instalatiile comune ale cladirii.

Art.8.2. Subinchirierea locuintei/ a unor parti din aceasta este interzisa.

Art.8.3. Este interzisă schimbarea destinației spațiului închiriat prin prezentul contract de închiriere.

Art.8.4 În cazul în care locatarul nu respectă obligațiile prevăzute la cap.VI, locatorul are dreptul să aplice sancțiuni contravenționale conform actelor normative în vigoare.

Art.8.5 Contractul de inchiriere va inceta in termen de 30 zile de la data parasirii domiciliului, de la data decesului titularului de contract, daca persoanele inscrise in acesta, nu solicita preluarea locuintei in termenul legal.

Art.8.6. Schimbul de locuinte intre titularii contractelor de inchiriere nu este permis.

Art.8.7. In situatia in care nu se respecta termenul de max. 1 an de la data adjudecarii, pentru efectuarea lucrarilor si punerea in functiune a locuintei si semnarea procesului verbal de receptie finala, contractul inceteaza de drept ; investitiile efectuate pana la acea data intra in proprietatea Statului Roman, fara pretentii de despagubire. In situatia in care nu a fost efectuata nicio investitie/imbunatatire, chiriasul este obligat sa achite chiria lunara in toata aceasta perioada. Daca nu se prezinta in termen de 5 zile sa achite suma, DAPPP va percepe penalitati, conform legislatiei specifice.

Art.8.8. Locatorul este indreptatit a nu reinnoi contractul de inchiriere pentru nerespecterea prezentelor clauze contractuale, dar si pentru motivele aratate de prevederile legale in vigoare.

Art.8.9 Evacuarea chiriașului se face pe baza de hotărâre judecătorească irevocabilă, caz in care chiriașul este obligat să plătească chiria prevăzută în contract , precum și toate cheltuielile legate de utilitățile și serviciile de care a beneficiat pina la data execuției definitive a hotărârii de evacuare.

Art.8.10 Prezentul contract de inchiriere constituie titlu de creanta prin care se individualizeaza chiria datorata de locatar (chirias) catre bugetul local al Municipiului Iasi si care la scadenta devine titlu executoriu si totodata el reprezinta instiintarea de plata.

Art.8.11. Contractul de inchiriere poate fi modificat in perioada derularii lui numai prin acte aditionale, functie de legislatia in domeniu sau de hotararile consiliului local.

Art.8.12. In cazul in care în perioada de valabilitate a prezentului contract se modifica legislatia in domeniu, partile se obliga sa respecte prevederile acesteia neconditionat. Prezentul contract se completeaza in mod corespunzator si cu prevederile legale in vigoare.

Art.8.13. Prezentului contract ii sunt aplicabile prevederile Codului de procedura fiscala (O.G.92/2003), pentru chiria datorata de locatar (chirias) precum si pentru accesoriile acesteia.

Art.8.14 Prezentul contract care nu este accesoriu al contractului de munca, este incheiat

azi ................... in dublu exemplar, cite unul pentru fiecare parte, avind ca anexe: fisa

cuprinzind numele titularului de contract, numele membrilor familiei, precum si gradul de rudenie existent, si suprafetele locative inchiriate, procesul verbal de predare - primire a locuintei.

LOCATOR

LOCATAR


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

10 / 10 la H.C.L. nr. 168 din 29 mai 2015