Hotărârea nr. 167/2015

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 15 mai 2015 referitoare la aprobarea înfiinţării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundaţia HECUBA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 151

din 15 mai 2015, referitoare la aprobarea înființării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundația HECUBA

J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 47496./25.05.2015, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhiva si Evidenta Dispoziții;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 151 din 15.05.2015, privind aprobarea înființării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundația

HECUBA;

Având în vedere Adresa nr. 682/21.05.2015, emisă de către Fundația HECUBA și înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 47251/25.05.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 15 mai 2015, articol care se va citi corect, după cum urmează:

" Capitalul social în valoarea de 200 de lei va fi împărțit astfel : aport la capitalul social 50 % reprezentând 10 părți sociale numerotate de la 1 la 10 Fundația HECUBA și aport la capitalul social 50% Asociația InfoJus, reprezentând 10 părți sociale numerotate de la 11 la 20, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

Administrator al societății HECUBA CATERING va fi numită doamna Sonea Felicia, identificată cu C.I. seria MX, nr. 929645. "

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 151/15.05.2015, rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Fundației HECUBA; Asociației InfoJus și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Fundația HECUBA și Asociația InfoJus Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 167 din 29 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 167 din 29 mai 2015