Hotărârea nr. 166/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Iasi nr. 365/2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Iasi nr. 365/2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul General Adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iasi nr. 56/2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iasi nr.23/2014 si Hotărârii Consiliului Local Iasi nr.255/2014 privind aprobarea, respectiv modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentul de organizare și funcționare ale Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile OUG nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;

Având în vedere prevederile HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35A1 din Legea poliției locale nr.155/2010(r);

Având în vedere prevederile OG nr. 26/1994(r) privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publice si siguranta nationala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului MDRAP nr. 496/2015, privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale;

Având în vedere prevederile art. 35A1 din Legea nr.155/2010(r) - Legea poliției locale, potrivit căruia, începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrației publice

1 / 2 la H.C.L. nr. 166 din 29 mai 2015

locale pot acorda, în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de

hrană polițiștilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iasi nr.365/2014 privind

aprobarea acordării normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de

organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 365/2014 care va avea urmatorul cuprins: “personalul in activitate al Politiei Locale Iasi va beneficia de norma de hrana zilnica acordata conform prevederilor HG nr. 171/2015 ” în limita bugetului aprobat.

Art.2. Norma de hrană nu se acordă personalului Poliției locale Iași aflat in situații de suspendare a raportului de munca/serviciu, conform legii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliția Locala Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 166 din 29 mai 201

2 / 2 la H.C.L. nr. 166 din 29 mai 2015