Hotărârea nr. 165/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „ MODERNIZARE STRĂZI ” ÎN MUNICIPIUL IAȘI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

„ MODERNIZARE STRĂZI ” ÎN MUNICIPIUL IAȘI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 45674/19.05.2015 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare străzi” pentru anul 2015, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice si Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică si Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 165 din 29 mai 2015

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / din 29 mai 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

„MODERNIZARE STRĂZI” ÎN MUNICIPIUL IAȘI

„MODERNIZARE STRAZI” - STRADA VIȘAN (PORȚIUNEA CUPRINSĂ DE LA INTERSECȚIA CU ȘOS. BUCIUM PÂNĂ LA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL IAȘI) (km +000-km 0+375)

Lungimea totală:    375,00 m

Suprafața trotuare:    612,00 mp

Valoare estimată cu T.V.A., totală    1.716.388 lei (387,445 MII EURO)

din care Valoare estimată cu T.V.A., construcții+montaj 1.501.225 lei (338,876 MII EURO)

s-a considerat o rata de schimb 4,43 lei/euro conform info-euro BNR la data de 16.10.2014. durata de realizare: 14 luni.

„MODERNIZARE STRAZI” - STRADA VIȘAN (PORȚIUNEA CUPRINSĂ DE LA INTERSECȚIA CU ȘOS. BUCIUM PÂNĂ LA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL IAȘI) (km0+375-km1+315)

Lungimea totală:    940,00 m

Suprafața trotuare:    826,20 mp

•    Valoare estimată cu T.V.A., totală    3.317.361 lei (748,842 MII EURO)

din care Valoare estimată cu T.V.A., construcții+montaj    2.908.736 lei (656,599 MII EURO)

s-a considerat o rata de schimb 4,43 lei/euro conform info-euro BNR la data de 16.10.2014. durata de realizare: 14 luni.

„MODERNIZARE STRAZI” - STRADA PROF. IOAN PETRU CULIANU

Lungimea totală:    1.350,00 m

Suprafața trotuare:    1.944,40 mp

•    Valoare estimată cu T.V.A., totală    5.161.817 lei (1.165,198 MII EURO)

din care Valoare estimată cu T.V.A., construcții+montaj 4.532.017 lei (1.023,029 MII EURO)

s-a considerat o rata de schimb 4,43 lei/euro conform info-euro BNR la data de 16.10.2014. durata de realizare: 14 luni.

„MODERNIZARE STRAZI” - ALEEA PROF. IOAN PETRU CULIANU

Lungimea totală:    661,00 m

Suprafața trotuare:    1.175,55 mp

•    Valoare estimată cu T.V.A., totală    2.307.627 lei (520,911 MII EURO)

din care Valoare estimată cu T.V.A., construcții+montaj 2.020.341 lei (456,060 MII EURO)

s-a considerat o rata de schimb 4,43 lei/euro conform info-euro BNR la data de 16.10.2014. durata de realizare: 14 luni.

Datele sunt preluate din proiectul fazaSF - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

3 / 3 la H.C.L. nr. 165 din 29 mai 2015