Hotărârea nr. 163/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Căminului de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015“

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Căminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” Iași la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2015“

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 342/22.05.2015 emis de către Căminul de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” Iași privind aprobarea participării la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2015“;

Având în vedere prevederile art. 13 lit. s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 5 alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritațile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unitaților administrative-teritoriale;

Având în vedere Ordinul nr. 609/2015 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 163 din 29 mai 2015

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Căminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” Iași la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2015“.

Art.2. Se aprobă casarea autoturismului uzat, din parcul propriu al Căminului de Pensionari Sf.Cuv. Parascheva” Iași, conform anexei 1 care cuprinde datele de identificare a acestuia și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou - autofurgon prin “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2015“.

Art.4. Se aprobă includerea valorii tichetului obținut prin program (6.500 lei) în bugetul aprobat de 60.000 lei.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași, Căminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași și de către Direcția de Asistență Comunitară Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 163 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 163 din 29 mai 2015DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

CĂMINUL DE PENSIONARI « SF.CUV.PARASCHEVA » IAȘI

Iași, Str..Dr.Th. Codrescu nr.6 tel/fax 0232-214800/0232-211457

, e-mail cainin pensionari@yahoo.com


ANEXA 1

LISTA

Autovehiculului uzat care urmează să fie casat prin „ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pe anul 2015”

Nr.

crt.

Categoria de folosință,marca și modelul

Număr

înmatriculare

Număr identificare

Anul

fabricației

Anul primei înmatriculări

Număr și serie certificat înmatriculare

Număr

de

inventar

1

Automobil mixt Dacia D1307-NDC RI-F/BA

IS-59PMI

UU1D1F71953456810

2004

2004

100128278S

400020