Hotărârea nr. 16/2015

HOTARÂRE privind completarea si modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice, incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5677/21.01.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 3488/15.01.2015 a S.C. Servicii Publice Iasi S.A.;

Având în vedere Procesul verbal de receptie pentru mijloace fixe independente nr.

2127/12.01.2015 - Dacia Dokker Van;

Având în vedere Contractul nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2010 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre S.C. Servicii Publice Iasi S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2014 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, insusit prin H.C.L. nr. 58/2014, cu mijlocul fix “autoutilitara Dacia Dokker Van Basic”, data PIF 31.12.2014, valoare de inventar 45.280,90 lei.

Art.2 Se aprobă completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010 incheiat intre Municipiul Iași și SC Servicii Publice Iasi SA, astfel:

a)    Anexa 5.2. a contractului de delegare - se completează cu mijlocul fix ‘'autoutilitara Dacia Dokker”, valoarea de inventar 45.280,90 lei, numar de inventar 474;

b)    Anexa 4 a contractului de delegare - se modifica în sensul că bunurile cuprinse in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare, trec din exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA în administrarea directa a DAPPP.

Art.3 Se aproba scoaterea din functiune, casarea si dezafectarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre, precum si valorificarea materialelor rezultate conform prevederilor OUG 112/2000. Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Art.4 Mijlocul fix mentionat la art. 2, lit. a, se va preda catre SC Servicii Publice lasi SA pe baza de proces verbal.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economice si de Finante Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iasi S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economică si de Finante Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iasi S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 16 din 27 ianuarie 2015

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 27 ianuarie 2015

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de

identificare

Valoarea

de

inventar

LEI

Numar de

inventar

1

1.5.3.

Clădire magazie din caramida

Str. Bucium nr. 26

4292.27

1002

2

1.6.1.1.

Clădire birouri

+dormitor

Str. Bucium nr. 26

23390.06

1020

3

Cladire

birouri+magazii

Str. Bucium nr. 26

80080.97

1021

4

1.5.2.

Bucatarie+dormi

tor

Str. Bucium nr. 26

2186.73

1022

5

1.5.2.

Remiza utilaj

Str. Bucium nr. 26

6645.58

1025

6

1.5.4.

Cabina pompa

alimentare

Str. Bucium nr. 26

1437.10

1026

7

1.5.2.

Remiza utilaj

Str. Bucium nr. 26

9041.68

1027

8

1.6.4.

Cabina portar

Str. Bucium nr. 26

2727.70

1028

9

1.5.4.

Depozit

carburanti

Str. Bucium nr. 26

7176.82

2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin

4 / 4 la H.C.L. nr. 16 din 27 ianuarie 2015