Hotărârea nr. 159/2015

HOTǍRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr. 415/19.12.2014 de înfiinţarea structurii de economie socială CATERING SOCIAL DAC SRL

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării H.C.L.nr. 415/19.12.2014 de înființarea structurii de economie socială CATERING SOCIAL DAC SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.14405 /13.05.2015 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere Contractul de finanțare numărul 20800 din data 08.10.2014 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Direcția de Asistență Comunitară Iași privind finanțarea proiectului „VAST-Vulnerabil dar activ ca tine”,

POSDRU /168/6.1/S/145566;

Având în vedere raportul nr. 47217/25.05.2015 al Serviciului Buget - Directia Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.415/19.12.2014 privind înființarea structurii de economie socială CATERING SOCIAL DAC SRL. de către Direcția de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere Rezoluția nr.5332/13.03.2015 emisă de O.R.C.Iași;

Având în vedere Instrucțiunea nr.107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1." Dezvoltarea economiei sociale";.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 415/19.12.2014 privind înființarea structurii de economie socială CATERING SOCIAL DAC S.R.L., de către Direcția de Asistență Comunitară Iași, astfel:

"Capitalul social în valoare de 200 de lei va fi împărțit astfel: 50% reprezentând 10 părți sociale numerotate de la 1 la 10 - Direcția de Asistență Comunitară Iași și 50% reprezentând 10 părți sociale numerotate de la 11 la 20 - Cantina de Ajutor Social Iași, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială."

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Direcției de Asistență Comunitară Iași în persoana doamnei Munteanu Luminița, să semneze actul adițional al actului constitutiv precum și orice alte acte necesare înregistrării modificărilor acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Județean Iași a structurii de economie socială CATERING SOCIAL DAC S.R.L.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Cantinei de Ajutor Social Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale și Direcția de Asistență Comunitară Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 159 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 159 din 29 mai 2015