Hotărârea nr. 158/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Ambasada Ciprului din România

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Ambasada Ciprului din România

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 46248/20.05.2015 întocmită de Serviciul Relații Internaționale

Având în vedere Propunerea de Acord de parteneriat atasata (Anexa 1)

Având în vedere Scrisoarea oficială din partea Ambasadei Ciprului în România; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 .Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Ambasada Ciprului în România, cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se împuternicește viceprimarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica să îl semneze din partea Municipiului Iași.

Art.2. Se aprobă includerea bustului Arhiepiscopului Kyprianos în patrimoniul public al municipiului Iași

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Serviciului Relatii Internaționale si Turism și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 158 din 29 mai 2015

ANEXA1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 29 mai 2015

ACORD DE PARTENERIAT

între MUNICIPIUL IAȘI și AMBASADA CIPRULUI ÎN ROMÂNIA

Preambul

Scopurile acestui Acord sunt: întărirea relațiilor de cooperare, promovare reciprocă a valorilor istorice, religioase și culturale comune, încurajarea și stimularea turismului și schimburilor bilaterale, prin amplasarea la Iași a unui bust al primului Arhiepiscop al Ciprului, Kyprianos (1756-1821), personalitate culturala și teologică remarcabilă, ce a trăit, studiat și profesat la Iași timp de 18 ani, executat în 1821ca urmare a implicării în susținerea Revoluției grecești (Eteria) izbucnite la Iași.

I Prezentul Acord se încheie între

Ambasada Ciprului în România, cu sediul în București, Str. Petofi Sandor nr. 2, sector 1, cod 011406, București, reprezentată de Excelența Sa, doamna Ambasador Kalliopi Avraam

și

Municipiul Iași, având sediul Primăriei în Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, ClF 4541580, contul IBAN RO15 TREZ 4062 4510 220X XXXX, deschis la Trezoreria Iași, reprezentat de domnul Gheorghe Nichita, primar.

II.    Obiectul Acordului de parteneriat

Amplasarea pe teritoriul Municipiului Iași a bustului primului Arhiepiscop al Ciprului, Kyprianos (1756-1821), intr-o locație reprezentativă, stabilită de comun acord de către părți, respectiv Piața prieteniei româno-elene.

III.    Obligațiile părților

Ambasada Ciprului în România

1.    Ambasada Ciprului în România va dona cu titlu gratuit Municipiului Iași bustul

Arhiepiscopului Kyprianos realizat de sculptorul Ioan Ladea;

2.    Arhitectul desemnat de Ambasadă în persoana domnului Demetrios Efthymiades va asigura realizarea soclului și amplasarea statuii în locația stabilită de comun acord cu reprezentanții Primăriei Municipiului Iași, pe cheltuiala părții cipriote;

3.    Pe lângă bust se vor amplasa de către Ambasadă 2 jardiniere cu flori și un gărduț de h=60cm de delimitare a zonei aferente perimetrului statuii;

4.    Arhitectul desemnat de Ambasadă va furniza documentația aferentă executării lucrării;

5.    Ambasada Ciprului în România va indica Municipiului Iași valoarea patrimonială a statuii (necesară pentru stabilirea valorii de inventar);

6.    Reprezentanți ai Ambasadei Ciprului în România vor iniția invitații la nivel înalt pentru participanți la inaugurarea oficială a statuii, la o dată convenită de comun acord între părți.

Municipiul Iași

1.    Municipiul Iași a identificat de comun acord cu reprezentanții Ambasadei Ciprului în România amplasamentul cel mai potrivit pentru bustul Arhiepiscopului Kyprianos;

2.    Aparatul de specialitate al Municipiul Iași va face toate demersurile administrative și legale necesare pentru amplasarea bustului în locația convenită de ambele părți, obținerea avizelor necesare și includerea acestuia în domeniul public al Municipiului Iași

3.    Reprezentanții Municipiului Iași vor sprijini demersurile arhitectului desemnat al Ambasadei Ciprului în România, domnul Demetrios Efthymiades pentru amplasarea bustului în locația convenită.

4.    Municipiul Iași va asigura placarea, respectiv amenajarea a amplasamentului pentru bust și amplasarea a 4 catarge pentru steagurile Ununii Europene, României, Ciprului și Greciei

7. Repezentanții Municipiului Iași vor participa la la inaugurarea oficială a statuii, la o dată convenită de comun acord între părți

IV Durata Acordului

Prezentu Acord de parteneriat are durată nederminată și intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți

V.    Forța majoră

Art. V.1 Forta majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incendiu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Art. V.2. Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexcluderea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la art. 8 de mai sus.

Art. V.3 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de două zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. V.4 Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

VI.    Soluționarea litigiilor

Art. 8.1 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 8.2 Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului Acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

VII. Clauze finale

Art. VII.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. VII.2 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricărei modalități care asigură confirmarea.

Art. VII.3 Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în prezentul acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul Acord a fost încheiat la Iași, în data de ............., în două exemplare, fiecare

având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

Ambasada Ciprului in România

Muncipiul Iași

Ambasador,

Viceprimar,

Kalliopi Avraam

Mihai Chirca

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

4 / 4 la H.C.L. nr. 158 din 29 mai 2015