Hotărârea nr. 157/2015

HOTĂRÂRE privind completarea Consiliului Director al Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală Europeană si înfiinţarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind completarea Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană si înființarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundației Iași -Capitală Culturală

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea grupului consilierilor independenți formulată și aprobată în unanimitate în plenul sedintei privind nominalizarea domnului consilier Nedelcu Vlad în Consiliul Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, consemnata și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în unanimitate în plenul ședinței privind înființarea Comisiei cultural artistice în cadrul Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană din care să facă parte domnii Doboș Dan, Lungu Dan, Holban Ioan si Ciobotari Calin, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere propunerea grupului consilierilor Partidului Național Liberal, respinsă în plenul ședinței privind nominalizarea domnului Ciobotari Călin în Consiliul Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere adresa nr. 47569/25.05.2015,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 47726/25.05.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează componența Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană cu domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Art.2. Se aprobă inființarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundației Iași -Capitală Culturală Europeană care va avea următoarea componență:

1.    Doboș Dan

2.    Lungu Dan

3.    Holban Ioan

4.    Ciobotari Calin

Declaratia de acceptare a calității de membru al Comisiei Cultural Artistice se va face în scris și va depusă la sediul Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană.

Art. 2 Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, Comisiei Cultural Artistice din cadrul Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană și Instituției Prefectului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 157 din 29 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 157 din 29 mai 2015