Hotărârea nr. 156/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.46294/21.05.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr.186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul

2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de + 824,41 mii lei astfel:

• la venituri:

37.02.01 Donatii si sponsorizari

+16,00 mii lei + 98,14 mii lei


+629,43 mii lei +80,84 mii lei


42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

45.02.02.03 Fondul Social European (Prefinantari)

• la cheltuieli:

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii    + 11,40 mii lei

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finantare din fonduri externe +808,41 mii lei nerambursabile (FEN) postaderare

65.02.57 Învățământ - asistenta sociala    + 4,60 mii lei

Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de functionare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 45,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 45,00 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015), Anexei nr. 5 (Sinteza finantarii programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală, Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 156 din 29 mai 2015

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1 044 760.39

824.41

1 045 568.80

****** 48.02 VENITURI PROPRII

334 773.70

16.00

334 757.70

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

529 065.80

0.00

529 065.80

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487 380.58

0.00

487 380.58

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

189 218.25

0.00

189 218.25

03.02 impozit pe venit

1 264.25

0.00

1 264.25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1 264.25

0.00

1 264.25

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

187 954.00

0.00

187 954.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187 954.00

0.00

187 954.00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64 079.59

0.00

64 079.59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19 676.91

0.00

19 676.91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44 402.68

0.00

44 402.68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7 742.93

0.00

7 742.93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2 484.91

0.00

2 484.91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5 093.79

0.00

5 093.79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164.23

0.00

164.23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3 061.43

0.00

3 061.43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11.12

0.00

11.12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

219 666.36

0.00

219 666.36

11.02 Sume defalcate din TVA

194 569.95

0.00

194 569.95

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

192 923.92

0.00

192 923.92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1 646.03

0.00

1 646.03

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457.95

0.00

457.95

12.02.07 Taxe hoteliere

457.95

0.00

457.95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997.72

0.00

997.72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203.51

0.00

203.51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794.21

0.00

794.21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23 640.74

0.00

23 640.74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18 767.38

0.00

18 767.38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11 651.41

0.00

11 651.41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7 115.97

0.00

7 115.97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753.15

0.00

753.15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4 120.21

0.00

4 120.21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3 600.90

0.00

3 600.90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

41 685.22

0.00

41 685.22

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14 042.27

0.00

14 042.27

30.02 Venituri din proprietate

14 037.17

0.00

14 037.17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.08 Venituri din dividende

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1 332.16

0.00

1 332.16

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478.54

0.00

478.54

31.02 Venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

27 642.95

0.00

27 642.95

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7 278.36

0.00

7 278.36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6 674.59

0.00

6 674.59

33.02.12 Contr pers cantine

16.29

0.00

16.29

33.02.50 Alte ven prest serv

587.48

0.00

587.48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2 579.64

0.00

2 579.64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2 281.47

0.00

2 281.47

34.02.50 Alte ven din taxe

298.17

0.00

298.17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11 507.01

0.00

11 507.01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15.22

0.00

15.22

36.02 Diverse venituri

6 277.94

0.00

6 277.94

36.02.01 V.aplicare prescript

18.91

0.00

18.91

36.02.06 Taxe speciale

2 545.68

0.00

2 545.68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7.38

0.00

7.38

36.02.50 Alte venituri

3 705.97

0.00

3 705.97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

0.00

16.00

16.00

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0.00

16.00

16.00

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-55 990.04

0.00

-55 990.04

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55 990.04

0.00

55 990.04

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277.85

0.00

277.85

39.02 Venituri din valorif.bunuri

277.85

0.00

277.85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77.22

0.00

77.22

39.02.03 V din vanz locuinte

58.22

0.00

58.22

39.02.10 Depozite spec constructii

142.41

0.00

142.41

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

*    00.17 IV. SUBVENTII

216 483.93

98.14

216 582.07

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

216 483.93

98.14

216 582.07

42.02 Subventii de la buget de stat

216 483.93

98.14

216 582.07

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății c1ă8tr4e0b.0u0g

etele locale 0p.e0n0t

ru finanța1re8a40in.0v0e

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministeru

lui Sănătă1ții8c4ă0t.r0e0b

ugetele loca0l.e00p

entru fina1n8ța4r0e.a00a

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

214 404.93

98.14

214 503.07

42.02.34 Subv incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

sănătății 45.00

0.00

45.00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadru

l programelo2r 0F.E0G0

A implemen0ta.0te0

de APIA 20.00

45.02 Sume UE plati confirmate

298 932.81

710.27

299 643.08

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

209 829.76

0.00

209 829.76

45.02.01.01 Sume plati an curent

201 335.87

0.00

201 335.87

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1 293.92

0.00

1 293.92

45.02.01.03 Prefinantare

7 199.97

0.00

7 199.97

45.02.02 Fd Social European

5 462.36

710.27

6 172.63

45.02.02.01 Sume plati an curent

3 989.94

629.43

4 619.37

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1 256.09

0.00

1 256.09

45.02.02.03 Prefinantari

216.33

80.84

297.17

45.02.03 Fondul de coeziune

83 614.73

0.00

83 614.73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78 078.29

0.00

78 078.29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5 536.44

0.00

5 536.44

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25.96

0.00

25.96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25.96

0.00

25.96

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1 090 456.60

824.41

1 091 281.01

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

58 596.67

0.00

58 596.67

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

31 636.66

0.00

31 636.66

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

0.00

20 543.66

20 Bunuri si servicii

7 691.00

0.00

7 691.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

0.00

2 494.00

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16 441.01

0.00

16 441.01

20 Bunuri si servicii

6 491.03

0.00

6 491.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

0.00

8 105.67

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 721.57

0.00

1 721.57

56 Pr fonduri externe nerambur

122.74

0.00

122.74

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si

imprumuturi - din care titlurile:

10 519.00

0.00

10 519.00

20 Bunuri si servicii

262.00

0.00

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

0.00

10 257.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

11 962.78

0.00

11 962.78

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

11 962.78

0.00

11 962.78

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

11 584.78

0.00

11 584.78

71 Active nefinanciare

178.00

0.00

178.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

338 129.72

824.41

338 954.13

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

203 154.94

824.41

203 979.35

10 Cheltuieli de personal

153 806.00

0.00

153 806.00

20 Bunuri si servicii

20 703.93

11.40

20 715.33

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 619.45

0.00

1 619.45

56 Pr fonduri externe nerambur

16 066.00

808.41

16 874.41

57 Asistenta sociala

350.00

4.60

354.60

59 Alte cheltuieli

609.56

0.00

609.56

71 Active nefinanciare

10 000.00

0.00

10 000.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

11 134.59

0.00

11 134.59

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

0.00

6 519.59

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

4 415.00

0.00

4 415.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

67 898.24

0.00

67 898.24

10 Cheltuieli de personal

248.29

0.00

248.29

20 Bunuri si servicii

17 917.16

0.00

17 917.16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 632.96

0.00

1 632.96

56 Pr fonduri externe nerambur

37 524.60

0.00

37 524.60

59 Alte cheltuieli

8 515.63

0.00

8 515.63

71 Active nefinanciare

2 030.60

0.00

2 030.60

81 Rambursari de credite

29.00

0.00

29.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

55 941.95

0.00

55 941.95

10 Cheltuieli de personal

17 757.29

0.00

17 757.29

20 Bunuri si servicii

8 931.21

0.00

8 931.21

55 Alte transferuri

74.20

0.00

74.20

56 Pr fonduri externe nerambur

10 148.98

0.00

10 148.98

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

57 Asistenta sociala

15 201.92

0.00

15 201.92

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

2 739.75

0.00

2 739.75

72 Active financiare

0.60

0.00

0.60

81 Rambursari de credite

88.00

0.00

88.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

55 115.46

0.00

55 115.46

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din

care titlurile:

41 557.46

0.00

41 557.46

20 Bunuri si servicii

21 606.00

0.00

21 606.00

55 Alte transferuri

134.51

0.00

134.51

56 Pr fonduri externe nerambur

3 893.98

0.00

3 893.98

71 Active nefinanciare

8 979.97

0.00

8 979.97

81 Rambursari de credite

6 943.00

0.00

6 943.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13 558.00

0.00

13 558.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

0.00

13 390.00

71 Active nefinanciare

50.00

0.00

50.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

626 651.97

0.00

626 651.97

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

34 596.21

0.00

34 596.21

56 Pr fonduri externe nerambur

34 596.21

0.00

34 596.21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

250 947.53

0.00

250 947.53

20 Bunuri si servicii

10 640.00

0.00

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

0.00

10 900.00

56 Pr fonduri externe nerambur

207 365.53

0.00

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

0.00

1 600.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

0.00

20 442.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

320 179.20

0.00

320 179.20

20 Bunuri si servicii

18 100.00

0.00

18 100.00

40 Subventii

30 550.00

0.00

30 550.00

56 Pr fonduri externe nerambur

241 660.77

0.00

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

0.00

11 667.43

81 Rambursari de credite

18 201.00

0.00

18 201.00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20 929.03

0.00

20 929.03

20 Bunuri si servicii

475.55

0.00

475.55

56 Pr fonduri externe nerambur

20 353.48

0.00

20 353.48

72 Active financiare

100.00

0.00

100.00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

45 696.21

0.00

45 712.21

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BuGET

AcTuALiZAT

2015

INFLUENTE

BuGET

PROPuS

2015

****** 00.01 TOTAL venituri secțiune funcționare

473 314.76

16.00

473 330.76

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

473 075.76

16.00

473 091.76

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487 380.58

0.00

487 380.58

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

189 218.25

0.00

189 218.25

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

189 218.25

0.00

189 218.25

03.02 impozit pe venit

1 264.25

0.00

1 264.25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1 264.25

0.00

1 264.25

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

187 954.00

0.00

187 954.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187 954.00

0.00

187 954.00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64 079.59

0.00

64 079.59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19 676.91

0.00

19 676.91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44 402.68

0.00

44 402.68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7 742.93

0.00

7 742.93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2 484.91

0.00

2 484.91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5 093.79

0.00

5 093.79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164.23

0.00

164.23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3 061.43

0.00

3 061.43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11.12

0.00

11.12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

219 666.36

0.00

219 666.36

11.02 Sume defalcate din TVA

194 569.95

0.00

194 569.95

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

192 923.92

0.00

192 923.92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1 646.03

0.00

1 646.03

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457.95

0.00

457.95

12.02.07 Taxe hoteliere

457.95

0.00

457.95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997.72

0.00

997.72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203.51

0.00

203.51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794.21

0.00

794.21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23 640.74

0.00

23 640.74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18 767.38

0.00

18 767.38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11 651.41

0.00

11 651.41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7 115.97

0.00

7 115.97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753.15

0.00

753.15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4 120.21

0.00

4 120.21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3 600.90

0.00

3 600.90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-14 304.82

16.00

-14 288.82

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14 042.27

0.00

14 042.27

30.02 Venituri din proprietate

14 037.17

0.00

14 037.17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12 226.47

0.00

12 226.47

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.08 Venituri din dividende

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478.54

0.00

478.54

31.02 Venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-28 347.09

16.00

-28 331.09

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7 278.36

0.00

7 278.36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6 674.59

0.00

6 674.59

33.02.12 Contr pers cantine

16.29

0.00

16.29

33.02.50 Alte ven prest serv

587.48

0.00

587.48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2 579.64

0.00

2 579.64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2 281.47

0.00

2 281.47

34.02.50 Alte ven din taxe

298.17

0.00

298.17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11 507.01

0.00

11 507.01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15.22

0.00

15.22

36.02 Diverse venituri

6 277.94

0.00

6 277.94

36.02.01 V.aplicare prescript

18.91

0.00

18.91

36.02.06 Taxe speciale

2 545.68

0.00

2 545.68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7.38

0.00

7.38

36.02.50 Alte venituri

3 705.97

0.00

3 705.97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

-55 990.04

16.00

-55 974.04

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0.00

16.00

16.00

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt sectiun

ea de dez-5v5ol9ta9r0e.0a4b

ugetului loc0a.l00

-55 990.04

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

239.00

0.00

239.00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

239.00

0.00

239.00

42.02 Subv de la buget stat(cod 00.20

239.00

0.00

239.00

42.02.34 Subv incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea s

ănătății    45.00

0.00

45.00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul

programelor FE2G0.A00i

mplementate0d.0e0

APIA 20.00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

473 314.76

16.00

473 330.76

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55 979.93

0.00

55 979.93

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

29 142.66

0.00

29 142.66

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

0.00

20 543.66

20 Bunuri si servicii

7 691.00

0.00

7 691.00

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16 318.27

0.00

16 318.27

20 Bunuri si servicii

6 491.03

0.00

6 491.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

0.00

8 105.67

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 721.57

0.00

1 721.57

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

10 519.00

0.00

10 519.00

20 Bunuri si servicii

262.00

0.00

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

0.00

10 257.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

10 784.78

0.00

10 784.78

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

10 784.78

0.00

10 784.78

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

10 584.78

0.00

10 584.78

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

255 049.99

16.00

255 065.99

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

177 088.94

16.00

177 104.94

10 Cheltuieli de personal

153 806.00

0.00

153 806.00

20 Bunuri si servicii

20 703.93

11.40

20 715.33

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 619.45

0.00

1 619.45

57 Asistenta sociala

350.00

4.60

354.60

59 Alte cheltuieli

609.56

0.00

609.56

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6 869.59

0.00

6 869.59

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

0.00

6 519.59

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

150.00

0.00

150.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

28 113.04

0.00

28 113.04

10 Cheltuieli de personal

248.29

0.00

248.29

20 Bunuri si servicii

17 917.16

0.00

17 917.16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 402.96

0.00

1 402.96

59 Alte cheltuieli

8 515.63

0.00

8 515.63

81 Rambursari de credite

29.00

0.00

29.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

42 978.42

0.00

42 978.42

10 Cheltuieli de personal

17 757.29

0.00

17 757.29

20 Bunuri si servicii

8 931.21

0.00

8 931.21

57 Asistenta sociala

15 201.92

0.00

15 201.92

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

81 Rambursari de credite

88.00

0.00

88.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

42 191.51

0.00

42 191.51

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

28 683.51

0.00

28 683.51

20 Bunuri si servicii

21 606.00

0.00

21 606.00

* 55 Alte transferuri

134.51

0.00

134.51

81 Rambursari de credite

6 943.00

0.00

6 943.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13 508.00

0.00

13 508.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

0.00

13 390.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

109 308.55

0.00

109 308.55

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

41 982.00

0.00

41 982.00

20 Bunuri si servicii

10 640.00

0.00

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

0.00

10 900.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

0.00

20 442.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

66 851.00

0.00

66 851.00

20 Bunuri si servicii

18 100.00

0.00

18 100.00

40 Subventii

30 550.00

0.00

30 550.00

81 Rambursari de credite

18 201.00

0.00

18 201.00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

475.55

0.00

475.55

20 Bunuri si servicii

475.55

0.00

475.55

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

571 445.63

808.41

572 254.04

*** 00.02 VENITURI CURENTE

55 990.04

0.00

55 990.04

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

55 990.04

0.00

55 990.04

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

55 990.04

0.00

55 990.04

37.02 Transferuri voluntare

55 990.04

0.00

55 990.04

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55 990.04

0.00

55 990.04

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277.85

0.00

277.85

39.03 Venituri din valorif.bunuri

277.85

0.00

277.85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77.22

0.00

77.22

39.02.03 V din vanz locuinte

58.22

0.00

58.22

39.02.10 Depozite spec constr

142.41

0.00

142.41

** 00.17 IV SUBVENTII

216 244.93

98.14

216 343.07

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

216 244.93

98.14

216 343.07

42.02 Subventii de la buget de stat

216 244.93

98.14

216 343.07

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

nătății cătr1e8b4u0g.0e0te

le locale pen0t.r0u0f

inanțare1a8in4v0e.0s0tiț

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății 1că8tr4e0.b0u0g

etele locale0p.e0n0t

ru finanț1ar8e4a0a.0p0a

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

214 404.93

98.14

214 503.07

45.02 Sume FEN postaderare

298 932.81

710.27

299 643.08

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

209 829.76

0.00

209 829.76

45.02.01.01 Sume plati an curent

201 335.87

0.00

201 335.87

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1 293.92

0.00

1 293.92

45.02.01.03 Prefinantare

7 199.97

0.00

7 199.97

45.02.02 Fd Social European

5 462.36

710.27

6 172.63

45.02.02.01 Sume plati an curent

3 989.94

629.43

4 619.37

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1 256.09

0.00

1 256.09

45.02.02.03 Prefinantari

216.33

80.84

297.17

45.02.03 Fondul de coeziune

83 614.73

0.00

83 614.73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78 078.29

0.00

78 078.29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5 536.44

0.00

5 536.44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25.96

0.00

25.96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25.96

0.00

25.96

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

617 141.84

808.41

617 950.25

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2 616.74

0.00

2 616.74

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2 494.00

0.00

2 494.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

0.00

2 494.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

122.74

0.00

122.74

56 Pr fin fd ext neramb

122.74

0.00

122.74

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

1 178.00

0.00

1 178.00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlur

ile: 1 178.00

0.00

1 178.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

178.00

0.00

178.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

83 079.73

808.41

83 888.14

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

26 066.00

808.41

26 874.41

56 Pr fin fd ext neramb

16 066.00

808.41

16 874.41

71 Active nefinanciare

10 000.00

0.00

10 000.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

4 265.00

0.00

4 265.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

4 265.00

0.00

4 265.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

39 785.20

0.00

39 785.20

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

230.00

0.00

230.00

56 Pr fin fd ext neramb

37 524.60

0.00

37 524.60

71 Active nefinanciare

2 030.60

0.00

2 030.60

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

12 963.53

0.00

12 963.53

55 Alte transferuri

74.20

0.00

74.20

56 Pr fin fd ext neramb

10 148.98

0.00

10 148.98

71 Active nefinanciare

2 739.75

0.00

2 739.75

72 Active financiare

0.60

0.00

0.60

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

12 923.95

0.00

12 923.95

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titl

urile: 12 873.95

0.00

12 873.95

56 Pr fin fd ext neramb

3 893.98

0.00

3 893.98

71 Active nefinanciare

8 979.97

0.00

8 979.97

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

50.00

0.00

50.00

71 Active nefinanciare

50.00

0.00

50.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

517 343.42

0.00

517 343.42

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

34 596.21

0.00

34 596.21

56 Pr fin fd ext neramb

34 596.21

0.00

34 596.21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

208 965.53

0.00

208 965.53

56 Pr fin fd ext neramb

207 365.53

0.00

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

0.00

1 600.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

253 328.20

0.00

253 328.20

56 Pr fin fd ext neramb

241 660.77

0.00

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

0.00

11 667.43

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20 453.48

0.00

20 453.48

56 Pr fin fd ext neramb

20 353.48

0.00

20 353.48

72 Active financiare

100.00

0.00

100.00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

45 696.21

0.00

45 696.21

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU

SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 3


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN

VENITURI PROPRII

PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

00.01 TOTAL VENITURI

163 141.43

45.00

163 186.43

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

143 862.12

45.00

143 907.12

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

* 04 Cote defalcate din imp.venit

*    00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

*    00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

*    00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

143 862.12

45.00

143 907.12

*    00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3 360.09

24.00

3 384.09

30 Venituri din proprietate

3 360.09

24.00

3 384.09

30.05 Ven concesiuni, inch

3 360.09

24.00

3 384.09

30.50 Alte venituri din proprietate

31.10 Alte venituri din dobanzi

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

140 502.03

21.00

140 523.03

33 Ven din prestari servicii si alte activitati

139 840.03

18.00

139 858.03

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4 594.34

4 594.34

33.08 Venituri din prestari de servicii

3 215.75

3 215.75

33.13 Contrib de intretinere a persoanelor asistate

3 241.28

3 241.28

33.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate

20 104.14

20 104.14

33.16 Venituri din valorificarea prod.obtinute din act.proprie

119.78

119.78

33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

conversie profesionala

630.00

630.00

33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de

asigurari sociale de sanatate

93 847.00

93 847.00

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de

la bugetul de stat

8 045.45

8 045.45

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume

alocate din veniturile proprii ale MS.

1 653.00

1 653.00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4 389.29

18.00

4 407.29

34 Ven.din taxe adm, elib.permise

641.00

641.00

34.50 Alte ven din taxe

641.00

641.00

35 Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36 Diverse venituri

11.00

11.00

36.50 Alte venituri

11.00

11.00

37 Transf.voluntare,altele decat subventiile

10.00

3.00

13.00

37.01 Donatii si sponsorizari

3.00

3.00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-3 835.34

-3 835.34

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

3 835.34

3 835.34

37.50 Alte transferuri voluntare

10.00

10.00

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor

publice

* 00.17 IV. SUBVENTII

19 279.31

19 279.31

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUBLICE

19 279.31

19 279.31

42 Subventii de la buget de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.43 Subventii primite de institutiile publice si activitatile

finantate integral sau partial din venituri proprii

43 Subv.de la alte administratii

19 279.31

19 279.31

43.09 Subventii pentru institutii publice

13 634.31

13 634.31

43.10 Subventii din bugete locale pentru finantarea ch curente

in domeniul sanatatii

150.00

150.00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea

cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

2 425.00

2 425.00

43.17 Sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

1 840.00

1 840.00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

1 840.00

43.19 Subvenții pt institutii publice destinate sect dezv

1 230.00

1 230.00

TOTAL CHELTUIELI

168 799.50

45.00

168 844.50

*    50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2 712.10

2 712.10

54 Alte servicii publice generale

2 712.10

2 712.10

10 Cheltuieli de personal

1 471.57

1 471.57

20 Bunuri si servicii

1 189.25

1 189.25

71 Cheltuieli de capital

51.28

51.28

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

51.28

51.28

din total capitol :

2 712.10

54.10 Serv publice comunitare

2 712.10

2 712.10

*    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

11 628.66

11 628.66

61 Ordine publica si siguranta nationala

11 628.66

11 628.66

10 Cheltuieli de personal

9 607.88

9 607.88

20 Bunuri si servicii

1 020.78

1 020.78

71 Active nefinanciare

815.00

815.00

71.01.01 Constructii

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594.00

594.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36.00

36.00

71.01.30 Alte active fixe

185.00

185.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185.00

185.00

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

Din tot capitol : 61.03 Ordine publica

11 628.66

11 628.66

61.03.04 Politia locala

11 628.66

11 628.66

*    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

154 458.74

45.00

154 503.74

65 Invatamant

33 937.82

33 937.82

10 Cheltuieli de personal

2 137.37

2 137.37

20 Bunuri si servicii

30 985.58

30 985.58

56 Proiecte cu finantare FEN

112.87

112.87

56.02.01 Finantare nationala

82.87

82.87

56.02.03 Cheltueli neeligibile

30.00

30.00

57 Asistenta sociala

120.00

120.00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

113.00

113.00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

7.00

7.00

71 Active nefinanciare

582.00

582.00

71.01.01 Constructii

20.00

20.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222.00

222.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

225.00

225.00

71.01.30 Alte active fixe

115.00

115.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

Din tot capitol : 65.03 Învatamant prescolar si primar

13 271.64

13 271.64

65.03.01 Învatamant prescolar

12 538.25

12 538.25

65.03.02 Învatamant primar

733.39

733.39

65.04 Învatamant secundar

16 750.81

16 750.81

65.04.01 Învatamant secund inferior

2 236.10

2 236.10

65.04.02 Învatamant secund superior

14 303.88

14 303.88

65.04.03 Învatamant profesional

210.83

210.83

65.05 Învatamant postliceal

3 915.37

3 915.37

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

66 Sanatate din care titlu:

113 583.13

113 583.13

10 Cheltuieli de personal

36 021.52

36 021.52

20 Bunuri si servicii

68 077.01

68 077.01

56 Proiecte cu finantare din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

59 Alte cheltueli

1 365.00

1 365.00

59.01 Burse

1 365.00

1 365.00

71 Active fixe

8 119.60

8 119.60

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

5 784.46

5 784.46

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

124.80

124.80

71.01.30 Alte active fixe

132.00

132.00

71.03 Reparatii capitale

2 078.34

2 078.34

Din tot capitol : 66.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu

paturi

113 583.13

113 583.13

66.06.01 Spitale generale

113 583.13

113 583.13

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

67 Cultura, recreere si religie din care titlu:

2 553.79

45.00

2 598.79

10 Cheltuieli de personal

1 012.83

1 012.83

20 Bunuri si servicii

1 053.74

45.00

1 098.74

59 Alte cheltuieli

235.22

235.22

59.11 Asociatii si fundatii

235.22

235.22

71 Cheltuieli de capital

252.00

252.00

71.01.01 Constructii

79.00

79.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145.50

145.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20.00

20.00

71.03 Reparatii capitale

7.50

7.50

Din tot capitol : 67.03 Servicii culturale

2 553.79

45.00

2 598.79

67.03.04 Institutii publice, spectacole si concerte

1 111.79

45.00

1 156.79

67.03.06 Case de cultura

1 442.00

1 442.00

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

68 Asigurari si asistenta sociala

4 384.00

4 384.00

20 Bunuri si servicii

4 373.50

4 373.50

70 Cheltuieli de capital

10.50

10.50

71 Active nefinanciare

10.50

10.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica

10.50

10.50

Din tot capitol :

68.04 Asistenta persoanelor in varsta

2 769.00

2 769.00

68.11 Crese

1 600.00

1 600.00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15.00

15.00

*    99 DEFICIT (99.02.96 + 99.02.97)

5 658.07

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET, EC LUCIA GHERGHESANU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 84 Transporturi

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

660617.18

146124.47

34623.51

103148.37

355220.83

4000

9000

8500

II

627389.69

96082.7

62143.85

93071.57

253328.2

109763.37

4500

8500

02 Buget local

I

660617.18

146124.47

34623.51

103148.37

355220.83

4000

9000

8500

din care:

II

569083.5

55559.75

58018.79

79413.39

253328.2

109763.37

4500

8500

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

593385.26

146124.47

34623.51

103148.37

309488.91

0

0

0

postaderare

II

505131.19

55559.75

58018.79

76912.51

241660.77

72979.37

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

67231.92

0

0

0

45731.92

4000

9000

8500

II

63952.31

0

0

2500.88

11667.43

36784

4500

8500

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

58306.19

40522.95

4125.06

13658.18

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

58306.19

40522.95

4125.06

13658.18

0

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

331745.16

72482.86

6969.26

103097.57

149195.47

0

0

0

II

364724.44

67939.06

51514.37

90551.86

154719.15

0

0

0

02 Buget local

I

331745.16

72482.86

6969.26

103097.57

149195.47

0

0

0

din care:

II

311837.15

32592.33

47631.99

76893.68

154719.15

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

331745.16

72482.86

6969.26

103097.57

149195.47

postaderare

II

311696.38

32592.33

47631.99

76862.91

154609.15

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

140.77

30.77

110

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

52887.29

35346.73

3882.38

13658.18

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

52887.29

35346.73

3882.38

13658.18

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

99540.82

71886.57

27654.25

0

0

0

0

0

II

36678.22

26324.11

10354.11

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

99540.82

71886.57

27654.25

0

0

0

0

0

din care:

II

31259.32

21147.89

10111.43

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

99540.82

71886.57

27654.25

postaderare

II

31259.32

21147.89

10111.43

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

5418.9

5176.22

242.68

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

5418.9

5176.22

242.68

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

229331.2

1755.04

0

50.8

206025.36

4000

9000

8500

II

225987.03

1819.53

275.37

2519.71

98609.05

109763.37

4500

8500

02 Buget local

I

229331.2

1755.04

0

50.8

206025.36

4000

9000

8500

din care:

II

225987.03

1819.53

275.37

2519.71

98609.05

109763.37

4500

8500

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

162099.28

1755.04

0

50.8

160293.44

0

0

0

postaderare

II

162175.49

1819.53

275.37

49.6

87051.62

72979.37

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

67231.92

0

0

0

45731.92

4000

9000

8500

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

63811.54

0

0

2470.11

11557.43

36784

4500

8500

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

10091

0

0

0

5091

0

0

5000

II

10091

0

0

0

5091

0

0

5000

02 Buget local

I

10091

0

0

0

5091

0

0

5000

din care:

II

10091

0

0

0

5091

0

0

5000

II

0

7101 Active fixe

I

10091

5091

5000

II

10091

5091

0

0

5000

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

162474.98

1755.04

0

50.8

160669.14

0

0

0

II

162611.89

1819.53

275.37

49.6

87488.02

72979.37

0

0

02 Buget local

I

162474.98

1755.04

0

50.8

160669.14

0

0

0

din care:

II

162611.89

1819.53

275.37

49.6

87488.02

72979.37

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

162099.28

1755.04

50.8

160293.44

postaderare

II

162175.49

1819.53

275.37

49.6

87051.62

72979.37

7101 Active fixe

I

375.7

375.7

II

436.4

436.4

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

56765.22

0

0

0

40265.22

4000

9000

3500

II

53284.14

0

0

2470.11

6030.03

36784

4500

3500

02 Buget local

I

56765.22

0

0

0

40265.22

4000

9000

3500

din care:

II

53284.14

0

0

2470.11

6030.03

36784

4500

3500

II

0

7101 Active fixe

I

56765.22

40265.22

4000

9000

3500

II

53284.14

2470.11

6030.03

36784

4500

3500

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 PROIECT


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

rn

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0.00

0.00

14 570.24

105 940.99

120 183.97

95 625.80

306 280.42

554 594.13

517.87

1 197 713.42

II.Credite bugetare

900.53

2 631.95

2 517.50

36 265.15

115 980.84

146 994.97

189 435.78

573 349.59

116 436.65

1 184 512.96

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0.00

0.00

14 570.24

105 940.99

120 183.97

86 841.14

306 280.42

553 785.24

517.87

1 188 119.87

II.Credite bugetare

900.53

2 631.95

2 517.50

25 958.70

54 164.01

129 819.02

152 766.36

572 540.70

116 436.65

1 057 735.42

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 784.66

0.00

0.00

0.00

8 784.66

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

10 306.45

61 816.83

17 175.95

36 669.42

0.00

0.00

125 968.65

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702.02

0.00

702.02

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702.02

0.00

702.02

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.87

0.00

106.87

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.87

0.00

106.87

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0.00

0.00

14 478.90

104 686.36

112 537.87

57 694.85

141 023.63

446 331.50

0.00

876 753.11

II.Credite bugetare

900.53

2 631.95

2 426.16

24 704.07

46 502.56

98 194.76

98 052.96

357 607.21

115 918.78

746 938.98

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

10 306.45

61 816.83

8 308.63

36 181.76

0.00

0.00

116 613.67

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL URBACT 2

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92.28

90.81

114.75

0.00

297.84

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

15.35

20.46

47.23

122.74

0.00

205.78

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.66

9.40

0.00

0.00

92.06

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

11. Credite de angajament

0.00

0.00

28.34

574.79

313.38

625.20

768.34

7 419.26

517.87

10 247.18

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

Il.Credite bugetare

0.00

0.00

28.34

574.79

313.38

625.20

768.34

7 419.26

517.87

10 247.18

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.87

0.00

106.87

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.87

0.00

106.87

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

4)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0.00

0.00

63.00

289.07

7 284.28

28 369.73

164 244.00

99 893.77

0.00

300 143.85

II.Credite bugetare

0.00

0.00

63.00

289.07

7 284.28

30 919.52

53 744.19

207 365.53

0.00

299 665.59

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 784.66

0.00

0.00

0.00

8 784.66

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 784.66

478.26

0.00

0.00

9 262.92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

5)

PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

390.77

48.44

59.08

153.64

25.96

0.00

677.89

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

390.77

48.44

59.08

153.64

25.96

0.00

677.89

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

6)

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702.02

0.00

702.02

II.Credite bugetare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702.02

0.00

702.02

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DIRECTOR COMAN IULIU COSMIN

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU


JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1 PROIECT


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

1197011.40

0.00

14570.24

105940.99

120183.97

95625.80

306280.42

553892.11

517.87

II.Credite bugetare

1183810.94

3532.48

2517.50

36265.15

115980.84

146994.97

189435.78

572647.57

116436.65

din care:

Programe din Fondul European

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I. Credite de angajament

877050.95

0.00

14478.90

104686.36

112537.87

57787.13

141114.44

446446.25

0.00

II.Credite bugetare

863850.49

3532.48

2426.16

35010.52

108334.74

106606.51

134291.35

357729.95

115918.78

din acesta:

n

Denumire proiect : RE-BLOCK

I. Credite de angajament

297.84

0.00

0.00

0.00

0.00

92.28

90.81

114.75

0.00

II.Credite bugetare

297.84

0.00

0.00

0.00

15.35

103.12

56.63

122.74

0.00

Denumire proiect : Infiintare Muzeul Municipal Iasi

I. Credite de angajament

19488.62

0.00

0.00

1.00

136.16

290.72

6517.89

12542.85

0.00

II.Credite bugetare

19488.62

0.00

0.00

0.12

129.47

6.81

2871.07

16481.15

0.00

Denumire proiect : Reabilitare Manastirea Golia - etapa II

I. Credite de angajament

9150.60

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

230.46

8845.14

0.00

II.Credite bugetare

9150.60

0.00

0.07

68.03

67.10

0.02

103.31

8912.07

0.00

Denumire proiect : Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii

I. Credite de angajament

13588.35

0.00

0.00

1.00

148.70

0.00

10743.87

2694.78

0.00

II.Credite bugetare

13588.35

0.00

0.00

0.02

94.23

15.57

1347.15

12131.38

0.00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

10997.64

0.00

0.00

220.00

73.69

2632.32

670.00

7401.63

0.00

II.Credite bugetare

10997.64

0.00

0.00

202.28

13.99

1355.73

1365.91

8059.73

0.00

Denumire proiect : Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj "Octav Bancilă"

I. Credite de angajament

85021.82

0.00

775.52

24393.20

11888.01

9447.45

15100.00

23417.64

0.00

II.Credite bugetare

85021.82

1700.89

185.42

518.16

18166.03

21331.71

8523.40

34596.21

0.00

Denumire proiect : Centrul Tehnologic Regional Iasi

I. Credite de angajament

16630.15

0.00

893.00

1664.23

13012.97

292.07

767.88

0.00

0.00

II.Credite bugetare

16630.14

0.00

832.05

336.60

2693.76

10918.08

1849.65

0.00

0.00

Denumire proiect : Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a municipiului Iasi

I. Credite de angajament

56973.94

0.00

0.00

1.00

245.52

0.00

25.40

56702.02

0.00

II.Credite bugetare

56973.94

0.00

0.00

0.00

61.38

184.16

24.80

56703.60

0.00

Denumire proiect : Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere

I. Credite de angajament

89430.42

0.00

0.00

1.00

0.00

27654.25

28182.97

33592.20

0.00

II.Credite bugetare

89430.42

0.00

0.00

0.00

266.64

10354.11

21642.90

57166.77

0.00

Denumire proiect : Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi

I. Credite de angajament

30617.35

0.00

0.00

1.00

245.52

0.00

25.40

30345.43

0.00

II.Credite bugetare

30617.35

0.00

0.00

0.00

220.97

24.56

24.80

30347.02

0.00

Denumire proiect : Reabilitare Linie tramvai Iasi - Dancu

I. Credite de angajament

73246.99

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

73245.99

0.00

II.Credite bugetare

73246.99

0.00

0.00

0.02

199.95

66.65

0.00

1.00

72979.37

Denumire proiect : Dezvoltarea axei de transport Est -Vest în

Municipiul Iași

I. Credite de angajament

78489.00

0.00

615.90

33307.64

25520.37

4624.44

9920.65

4500.00

0.00

II.Credite bugetare

78489.00

0.00

193.33

10213.95

32297.88

17862.11

12513.26

5408.47

0.00

Denumire proiect : Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași

I. Credite de angajament

79926.67

0.00

239.50

32902.82

46784.35

0.00

0.00

0.00

0.00

II.Credite bugetare

66726.22

0.00

221.49

16054.38

35626.95

14819.67

3.73

0.00

0.00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud -Municipiul Iași

I. Credite de angajament

87638.55

0.00

0.00

1619.67

178.14

408.69

18637.52

66794.53

0.00

II.Credite bugetare

87638.55

0.00

320.19

142.10

14.23

17085.51

27894.35

42182.17

0.00

Denumire proiect : Cresterea accesibilitatii spre zona centrala ec si comerciala a PC

I. Credite de angajament

5880.04

0.00

0.00

184.60

4043.79

1623.89

27.76

0.00

0.00

II.Credite bugetare

5880.04

0.00

0.00

183.79

53.88

1736.57

3905.80

0.00

0.00

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182.31

0.00

0.00

220.00

12.65

312.24

46328.68

44308.74

0.00

II.Credite bugetare

91182.31

0.00

0.00

9.67

207.01

82.48

41031.41

49851.74

0.00

Denumire proiect : Zona de agrement Ciric

I. Credite de angajament

45780.41

0.00

11954.98

10091.20

10248.00

10169.30

3316.93

0.00

0.00

II.Credite bugetare

45780.41

809.98

3.06

6346.21

17885.38

9642.18

11093.60

0.00

0.00

Denumire proiect : Amenajarea Plajei din zona Nicolina

I. Credite de angajament

20354.64

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

326.23

20027.41

0.00

II.Credite bugetare

20354.64

0.00

0.00

0.00

0.06

61.52

39.58

20253.48

0.00

Denumire proiect : Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri

I. Credite de angajament

43420.42

0.00

0.00

1.00

0.00

239.48

0.00

43179.94

0.00

II.Credite bugetare

43420.42

0.00

0.00

0.00

99.20

281.81

0.00

100.00

42939.41

Denumire proiect: Desfiintare partiala, consolidare, reabilitare si reamenajare Scoala gen.nr.12 Carol I-Corp A

I. Credite de angajament

3536.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3536.97

0.00

II.Credite bugetare

3536.97

0.00

0.00

0.00

0.00

598.87

0.00

2938.10

0.00

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4669.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4669.36

0.00

II.Credite bugetare

4669.36

9.92

49.43

441.47

148.81

0.00

0.00

4019.73

0.00

Denumire proiect: Reabilitarea caminului Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iasi

I. Credite de angajament

4914.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4914.67

0.00

II.Credite bugetare

4914.67

900.53

621.12

493.72

0.00

0.00

0.00

2899.30

0.00

Denumire proiect: Consolidare corp Scoala 33 M.Kogalniceanu Iasi

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

I. Credite de angajament

1844.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1844.94

0.00

II.Credite bugetare

1844.94

111.16

0.00

0.00

72.47

0.00

0.00

1661.31

0.00

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3969.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201.99

3767.26

0.00

II.Credite bugetare

3969.25

0.00

0.00

0.00

0.00

75.27

0.00

3893.98

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

10354.05

0.00

28.34

574.79

313.38

625.20

768.34

7526.13

517.87

II.Credite bugetare

10354.05

0.00

28.34

574.79

313.38

625.20

768.34

7526.13

517.87

din acesta:

Denumire proiect: Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca in sectorul serviciilor personale in mediul urban al judetelor Iasi si Botosani-FEMAO Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

215.43

0.00

0.00

31.62

91.13

14.92

0.00

77.76

0.00

II.Credite bugetare

215.43

0.00

0.00

31.62

91.13

14.92

0.00

77.76

0.00

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1820.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.36

1791.79

0.00

II.Credite bugetare

1820.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.36

1791.79

0.00

Denumire proiect: Centrul de educare si ingrijire destinat copiilor cu dizabilitati si familiei Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

193.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193.74

0.00

II.Credite bugetare

193.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193.74

0.00

Denumire proiect: O mai buna adaptare prin consiliere si orientare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

1437.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.67

877.75

436.84

II.Credite bugetare

1437.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.67

877.75

436.84

Denumire proiect: Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

248.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

164.29

81.03

II.Credite bugetare

248.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

164.29

81.03

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic Economic nr. 2

I. Credite de angajament

3028.72

0.00

28.34

543.17

201.17

554.38

345.66

1356.00

0.00

II.Credite bugetare

3028.72

0.00

28.34

543.17

201.17

554.38

345.66

1356.00

0.00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect In primul rand, Educatia Liceul tehnologic Economic nr. 2

I. Credite de angajament

808.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

808.41

0.00

II.Credite bugetare

808.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

808.41

0.00

Denumire proiect O mai buna adaptare prin consiliere si orientare" Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza

I. Credite de angajament

699.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.81

538.23

0.00

II.Credite bugetare

699.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.81

538.23

0.00

Denumire proiect Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare Colegiul tehnic Ioan C. Stefanescu

I. Credite de angajament

251.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.18

225.15

0.00

II.Credite bugetare

251.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.18

225.15

0.00

Denumire proiect Practic-pregateste-te si actioneaza pentru cariera ta Liceul tehnologic Ec. De turism

I. Credite de angajament

418.94

0.00

0.00

0.00

21.08

55.90

77.96

264.00

0.00

II.Credite bugetare

418.94

0.00

0.00

0.00

21.08

55.90

77.96

264.00

0.00

Denumire proiect Centrul de consiliere in cariera a elevilor si studentilor in domeniul constructiilor-ISCOP Colegiul tehnic Ghe Asachi

I. Credite de angajament

94.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.53

0.00

II.Credite bugetare

94.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.53

0.00

Denumire proiect Consiliere pentru cariera, stagii de practica pentru un viitor de succes Colegiul tehnic Ghe Asachi

I. Credite de angajament

1138.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.84

1134.48

0.00

II.Credite bugetare

1138.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.84

1134.48

0.00

n

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

308928.51

0.00

63.00

289.07

7284.28

37154.39

164244.00

99893.77

0.00

II.Credite bugetare

308928.51

0.00

63.00

289.07

7284.28

39704.18

54222.45

207365.53

0.00

din acesta:

n

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu

caldura urbana

I. Credite de angajament

308928.51

0.00

63.00

289.07

7284.28

37154.39

164244.00

99893.77

0.00

II.Credite bugetare

308928.51

0.00

63.00

289.07

7284.28

39704.18

54222.45

207365.53

0.00

Programe Instrumentul European de

56.08

| Vecinătate și Parteneriat ( ENPI)

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

I. Credite de angajament

677.89

0.00

0.00

390.77

48.44

59.08

153.64

25.96

0.00

II.Credite bugetare

677.89

0.00

0.00

390.77

48.44

59.08

153.64

25.96

0.00

din acesta:

Denumire proiect Prevenirea crizei varstei a treia in Romania si Republica Moldova

I. Credite de angajament

440.53

0.00

0.00

390.77

48.44

0.00

0.00

1.32

0.00

II.Credite bugetare

440.53

0.00

0.00

390.77

48.44

0.00

0.00

1.32

0.00

Denumire proiect Cooperare transfrontaliera pentru prevenirea traficului de fiinte umane

I. Credite de angajament

237.36

0.00

0.00

0.00

0.00

59.08

153.64

24.64

0.00

II.Credite bugetare

237.36

0.00

0.00

0.00

0.00

59.08

153.64

24.64

0.00

DIRECTOR COMAN IULIU COSMIN

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU