Hotărârea nr. 155/2015

HOTĂRÂRE desemnarea domnului viceprimar Mihai Chirica pentru a exercita atributiile conferite prin lege Primarului Municipiului Iaşi pe perioada suspendării de drept a acestuia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

desemnarea domnului viceprimar Mihai Chirica pentru a exercita atributiile conferite

prin lege Primarului Municipiului Iași pe perioada suspendării de drept a acestuia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 25 mai

2015;

Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Ordinul Prefectului Judetului Iași nr. 124 din 22 mai 2015 privind suspendarea de drept a mandatului domnului Gheorghe Nichita, Primar al Municipiului Iași înaintat cu adresa nr.7891/22.05.2015, înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr.47104

/22.05.2015 ;

Având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței privind desemnarea domnului Viceprimar Mihai Chirica pentru a exercita atributiile ce îi sunt conferite prin lege Primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere rezultatul votului secret exprimat în cadrul ședinței extraordinare de plen din data de 25 mai 2015 pentru desemnarea domnului Viceprimar Mihai Chirica pentru a exercita atributiile ce îi sunt conferite prin lege Primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează domnul Viceprimar Mihai Chirica pentru a exercita atribuțiile conferite de lege Primarului Municipiului Iași, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați si Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

* Domnul Viceprimar Mihai Chirica nu a participat la vot

Nr. 155 din 25 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 155 din 25 mai 2015