Hotărârea nr. 153/2015

HOTĂRÂRE privind respingerea propunerii de infiinţare a Comisiei de analiză si verificare a activităţii Poliţiei Locale Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind respingerea propunerii de înființare a Comisiei de analiză si verificare a activității Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 mai

2015;

Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178 /2013 ;

Având în vedere votul exprimat de către consilierii locali în plenul sedintei, consemnat in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge propunerea de inființare a Comisiei de analiză si verificare a activității Poliției Locale Iași.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Initiatorilor hotărârii si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

6

Împotrivă

6

Abțineri

9

Nr. 153 din 15 mai 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 153 din 15 mai 2015