Hotărârea nr. 152/2015

HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. CITADIN S.A. la care municipiul este unic acţionar


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului

Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. CITADIN S.A. la care municipiul este unic acționar

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

15.05.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în unanimitate privind prelungirea duratei mandatelor pentru persoanele desemnate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Citadin S.A.;

Având în vedere adresa nr. 3600/09.04.2015 a S.C. Citadin S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numarul 33228/09.04.2015, prin care se solicită nominalizarea reprezentanților în Adunarea Generala a Acționarilor, motivat de faptul că la data de 25 mai a.c. expiră mandatele reprezentanților A.G.A. numiți prin H.C.L. nr. 77/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul Resurse Umane P.P.S. și Direcția Tehnică și Investiții, înregistrată sub nr. 43883 /13.05.2015 ;

Având în vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art. 37 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Secțiunii a II-a „Despre adunările generale”, precum și celelalte dispozitii din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că Municipiul Iași are calitatea de unic acționar la SC Citadin

SA;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă desemnarea următoarelor persoane în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC Citadin SA, la care Municipiul Iași este unic acționar:

-    Mocanu Alin,

-    Laicu Ovidiu,

-    Ghizdovăț Vlad.

(2) Persoanele împuternicite la art. 1 vor exercita, în condițiile legii, în numele Municipiului Iași, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice, Serviciului Resurse Umane, Pregătire Profesională, Secretariat, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții ,S.C. Citadin S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Citadin S.A. și persoanele împuternicite la art. 1 .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 152 din 15 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 152 din 15 mai 2015