Hotărârea nr. 151/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundaţia HECUBA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundația HECUBA

J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

15.05.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședintei și consemnat și în procesul verbal al ședintei, în sensul că "dintr-o eroare materială, la menționarea partenerului în Acordul de parteneriat nr. 150218005 din data 18.02.2015, s-a greșit denumirea partenerului, fiind folosit numele de S.C. FAST TRAINING CONSULTING S.R.L., în loc de S.C. EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L., astfel încât în Acordul de parteneriat menționat, partenerul este S.C. EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L".;

Având în vedere Adresa nr. 624/13.05.2015, emisă de Fundația HECUBA;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 620/12.05.2015 al Fundației HECUBA;

Având în vedere Acordul de parteneriat numărul 150218005 din data 18.02.2015 încheiat între S.C. EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L".și Fundația HECUBA privind implementarea proiectului „Dezvoltarea Structurilor de Economie Sociala - un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din regiunile Nord- Est, București - Ilfov si Sud-Muntenia”, POSDRU/173/6.1/S/147458;

Având în vedere necesitatea înființării structurii HECUBA CATERING SRL, de către Fundația HECUBA, în calitate de Partener 2 în proiectul mai sus menționat;

Având în vedere dovada nr. 26863 din data 04.05.2015 privind disponibilitatea și rezervarea firmei, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundația HECUBA, cu sediul în Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CUI 17062008, reprezentată legal prin Director Florina EMACU, în asociere cu ASOCIAȚIA INFOJUS IAȘI, cu sediul/domiciliul în Iași, str. Ciurchi, nr. 86, bl. D7, sc. D, ap. 35, înregistrată în Registrul Asociațiilor sub numărul 17/A/11.02.2014, CIF 32879421, reprezentată prin Președinte Elvira ROTUNDU, ce va avea ca profil de activitate servicii de catering, conform dovezii nr. 26863 din data 04.05.2015 privind disponibilitatea și rezervarea firmei, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Art.2. Capitalul social în valoare de 200 de lei va fi împărțit astfel: aport la capitalul social 50% reprezentând 10 părți sociale numerotate de la 1 la 10 Fundația HECUBA și aport la capitalul social 50 % Asociatul Asociația InfoJus Iași, prin administrator D-na. Sonea Felicia, identificată cu C.I. seria MX, nr. 929645 reprezentând 10 părți sociale numerotate de la 11 la 20, cu o valoare nominală de10 lei/parte socială.

.Art.3. Cheltuielile necesare pentru înființarea structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL se asigură din bugetul Fundației HECUBA.

Art.4. Împuternicește pe Directorul Fundației HECUBA - Florina EMACU, cu domiciliul legal în București, sector 6, str. Prl. Ghencea, nr 65B., bl.G, sc.1, et. 4, ap. 26, posesor al C.I.Seria EP, nr. 002064, eliberat de DEPABD București la data de 04.05.2010, să semneze actul constitutiv al structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL, precum și orice alte acte necesare înființării societății și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Județean Iași, în numele și pe seama Fundației HECUBA.

Art.5. Împuternicește Directorul Fundației HECUBA, în persoana doamnei Florina EMACU, să voteze în Adunarea Generală a structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL cele prevăzute mai sus.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Fundației HECUBA; Asociatului - Asociației InfoJus Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Fundația HECUBA și Asociația InfoJus Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 151 din 15 mai 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 151 din 15 mai 2015