Hotărârea nr. 15/2015

HOTARÂRE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 37 73 mp situat în Iasi str.Carpati nr. 14 bl. 912A sc. B nr. cadastral 3271 carte funciara 123769

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 37,73 mp, situat în Iași, str.Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271,

carte funciară 123769

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectulde hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 110045 / 12.12.2014 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 107954 / 08.12.2014, prin care SC Lu - And Consulting SRL solicită cumpărarea terenului în suprafață de 37,73 mp, situat în Iași, Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769;

Având în vedere H.C.L. nr. 330/20.12.2013 privind completarea domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/2012;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 109757/11.12.2014 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 37,73 mp, situat în Iași, str. Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769, proprietate privată a Municipiului Iași.

Art. 2 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 138,74 euro, respectiv 5.235 euro pentru toată suprafața de 37,73 mp, echivalentul a 23.234 lei, la care se adaugă T.V.A.

Art. 3 Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Comisia va vinde terenul la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare, însușit la art. 2 al prezentei hotărâri. La valoarea adjudecată se aplică T.V.A. în cotă de 24%.

Art. 5 Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență:

Președinte:

Surdu Gabriel Mihai

Membru:

Boișteanu Paul Corneliu

Membru:

Dangă Marius Sorin

Membru:

Leonte Constantin

Membru:

Bulgariu Cătălin

Membru:

Anca Preda

Membru:

Palaga Letiția

Art. 6 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Comisiei de vânzare; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; SC Lu - And Consulting SRL, cu sediul în Iași, str. Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, et. 2, ap. 8 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 15 din 27 ianuarie 2015

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 27 ianuarie 2015

CAIET DE SARCINI

pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 37,73 mp, situat în Iași, str. Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

1.1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

•    Vânzarea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru terenul în suprafață de 37,73 mp, situat în Iași, str. Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași, identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

•    Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

•    Nu sunt admise la licitație persoane fizice sau juridice, care au datorii către bugetul local, persoanele juridice care se află în reorganizare judiciară sau faliment.

1.2.    ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

9    9

•    Prețul de pornire la licitației pentru teren este de 23.234 lei, la care se adaugă T.V.A. Valoarea investiție de 133.415 lei, realizată în spațiu de actualul chiriaș și reflectată în raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Conescu Elisabeta Ana la data de 24.11.2014, va fi achitată chiriașului de către câștigătorul licitației, fără a fi afectat prețul de adjudecare al terenului ce va fi achitat vânzătorului;

•    Pasul de strigare va fi de 100 lei.

•    Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3 pași.

•    Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 5.000 lei.

•    Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare teren situat în Iași, str. Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769.

•    Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător in urma unei cereri de restituire.

•    Garanția de participare la licitație se pierde in următoarele situații :

a)    dacă ofertantul nu se prezintă la licitație;

b)    in cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă in termen de 45 de zile de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea încheierii achitării contravalorii terenului.

•    Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca de la această dată garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

•    Taxa de participare este de 100 lei.

•    Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI

9    9

II.1. DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

1) Pentru persoanele juridice:

- Cererea de participare;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Finanțe Publice Locale Iași, din cadrul Primăriei Municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local;

-    cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul;

-    scrisoare de bonitate bancară din partea unei bănci din care să rezulte o relație contractuală de minim un an și prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară;

-    declarație pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

-    împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător;

-    Pentru societățile nou înființate să prezinte că au în cont disponibilul necesar achiziționării bunului.

2) Pentru persoanele fizice:

-    Cerere de participare;

-    Copie de pe actul de identitate;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie;

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția de Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

-    Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător;

-    scrisoare de bonitate bancară din partea unei bănci prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară (necesar achiziționării bunului);

II.2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

•    Documentele și cererea de participare se depun la registratura DAPPP , din

str. Smârdan nr. 5, până cel târziu în data de _____________, ora ______.

•    Deschiderea licitației are loc în data de_, ora_, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

III. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

3.2.    Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

3.3.    Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca

efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

3.4.    Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc

condițiile de participare la licitație.

3.5.    Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

3.6.    Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (min 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, prin strigare, începând de la prețul indicat de organizator. Adjudecarea se va face după ce au fost parcurși minim 3 (trei) pași peste prețul de pornire.

3.8.    Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcîndu-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

3.9.    Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

3.10.    Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se achita în termen de 45 zile prețul integral și a se încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în

dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

3.11. Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

IV.    MODALITĂȚI DE PLATĂ

•    Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 45 zile de la data semnării procesului verbal de licitație.

V.    PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    niciunul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

•    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

VI.    LITIGII

•    Litigiile de orice fel sunt de competența instanței judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

VII.    DISPOZIȚII FINALE

9

•    Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare in formă autentică.

VIII. DOCUMENTE ANEXĂ

Documentele anexate prezentei documentații sunt:

-    Planul de încadrare în zonă

-    Planul de situatie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin

7 / 7 la H.C.L. nr. 15 din 27 ianuarie 2015