Hotărârea nr. 149/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului a noilor valori ale indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport – Gara Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului, a noilor valori ale indicatorilor tehnico - economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 mai

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr.43759/13.05.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 20072013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea art.1 din H.C.L. nr. 314/29.10.2014, care va avea urmatorul continut :

„Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 30.617.347,07 lei, cofinanțarea proiectului cu suma de 24.257.822,35 lei și finanțarea costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”.

Art.2. Se aprobă inlocuirea Anexei 2 la H.C.L. 314/29.10.2014 ( cu modificarile prevazute in H.C.L. nr. 85/31.03.2015) cu Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314/29.10.2014 rămân neschimbate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Tehnică și Investiții; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 149 din 15 mai 2015

Anexa 2

la Hotararea Consiliului Local al Municpiului Iasi nr. 149 din 15 mai 2015

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314 din 29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-lui, a noilor valori a indicatorilor tehnico -

economici si a bugetului aferent proiectului„Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi” .

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea conform devizului investiției „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi” conform Bugetului proiectului este:

Nr.

Crt.

Denumirea

capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

24.631,52644

5.546,39190

5.844,46063

30.475,98707

6.862,41547

din care C+M

21.494,44124

4.840,00028

5.158,66590

26.653,10714

6.001,60035

Obiectiv general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sprijinirea dezvoltarii durabile si echilibrate a Municipiului Iasi in vederea diminuarii decalajelor de dezvoltare interregionala si cresterii calitatii vietii locuitorilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea accesibilitatii si conectivitatii infrastructurii urbane din Municipiul Iasi prin reabilitarea si modernizarea pe parcursul a 8 luni, a 5.571,20 m de strazi, grupate pe Splai Mal Stang Bahlui in urmatoarelor tronsoane:

- Tronson 1 - Drum mal stang Bahlui pod Metalurgiei (amplasat intre str. Sf. Ioan si b-dul Metalurgiei:

L=1.603,21 m

- Tronson 2 - Bulevardul Chimiei (mal stang) (amplasat intre b-dul Metalurgiei si b-dul Tudor Vladimirescu):

L=1.343,60 m

- Tronson 3 - Bulevardul Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron (amplasat intre b-dul Tudor Vladimirescu si str. Sf. Lazar):

L=1.281,38 m

- Tronson 4 - Splai Bahlui mal stang (amplasat intre str. Sf. Lazar si Podul de Piatra):

L=1.194,76 m

- Tronson 5 (B-dul T.Vladimirescu - Splai Bahlui):

L=148,25 m

2. Reducerea timpului de calatorie in oras cu peste 15% datorita fluidizarii traficului pe rutele supraaglomerate si a eliminarii timpilor de asteptare la semafoare;

3. Cresterea cu peste 10% a numarului de persoane care vor utiliza mijloacele de transport in comun ca urmare a eliminarii blocajelor si intarzierilor majore in deplasarea vehiculelor;

4. Ameliorarea aspectelor de mediu prin reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionarii traficului, amenajarea de spatii verzi, preluarea controlata a apelor pluviale;

5. Cresterea confortului si sigurantei rezidentilor si participantilor la trafic prin fluidizarea traficului si adoptarea masurilor de siguranta prevazute de normele comunitare;

6. Imbunatatirea accesibilitatii fortei de munca de la zonele rezidentiale la zonele functionale ale municipiului Iasi;

7. Cresterea mobilitatii de bunuri si persoane prin eliminarea suprasaturarii unor noduri rutiere importante ale Municipiului Iasi;

În sensul obiectivelor sus-enunțate, proiectul „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iași” se incadreaza pe Măsura Z2-M1: Dezvoltarea

conectivitatii teritoriale a polului de crestere, programul propus Z2-M1-IS2: Dezvoltarea 4 / 5 la H.C.L. nr. 149 din 15 mai 2015

infrastructurii de transport rutier și întărește necesitatea modernizării infrastructurii stradale din zona industriala a Municipiului Iași in scopul promovarii si dezvoltarii unor activități economice în conformitate cu statutul zonei.

Sursele de finantare a investitiei „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal

de Transport - Gara Iași” conform estimărilor din cadrul D.A.L.I. sunt Programul Operațional Regional 2007 - 2013 - Axa 1 și bugetul municipiului Iași:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

J

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

30.617.347,07

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

151.081,10

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

30.430.006,51

c.

TVA neeligibila

36.259,46

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

24.257.822,35

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

24.070.481,79

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

151.081,10

III

TVA*

36.259,46

IV

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

6.359.524,72

Durata de realizare ( luni)

Durata de implementare a proiectului„Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi” , cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati de proiect, este de 8 luni, din care durata de realizare a lucrarilor de construire/interventie este de 8 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

5 / 5 la H.C.L. nr. 149 din 15 mai 2015