Hotărârea nr. 148/2015

HOTĂRÂRE privind obiectivul Cimitir „Sf. Petru şi Pavel”-construire alei şi împrejmuire

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind obiectivul

Cimitir „Sf. Petru și Pavel”-construire alei și împrejmuire

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei privind modificarea art. 1 al hotărârii, care va avea următorul cuprins : Se aprobă modificarea anexei nr.1 aferentă Hotărârii Consiliului Local nr.9 din 28.01.2014, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Cimitir „Sf. Petru și Pavel ” construire alei și împrejmuire în sensul că valoarea investiției va fi de : 8.209,62 mii lei din care C + M 7.301,03 mii lei.”, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 28447 din 26.03.2015 întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1- Se aprobă modificarea anexei nr.1 aferentă Hotărârii Consiliului Local nr.9 din 28.01.2014, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cimitir „Sf. Petru și Pavel ” construire alei și împrejmuire, în sensul că valoarea investiției va fi de : 8.209,62 mii lei din care C+M 7.301,03 mii lei.

Art.2- Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 148 din 29 aprilie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 148 din 29 aprilie 2015