Hotărârea nr. 147/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „EXTINDERE IMOBIL SCOALA PENTRU SALA MULTIMEDIA LABORATOR DE FIZICA CHIMIE SALA CLASA PREGATITOARE SI SPATII ANEXE ” Şcoala Gimnazială B. P. HAŞDEU

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

„EXTINDERE IMOBIL SCOALA PENTRU SALA MULTIMEDIA, LABORATOR DE FIZICA, CHIMIE, SALA CLASA PREGATITOARE SI SPATII ANEXE ”

Școala Gimnazială B. P. HAȘDEU

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 28505/27.03. 2015 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere imobil școală pentru sală multimedia, laborator de fizică, chimie, sală clasa pregătitoare șii spații anexe ” Școala Gimnazială B. P. Hașdeu pentru anul 2015, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice - Investiții, Direcției Economice - Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică - Investiții si Directia Economică si Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 147 din 29 aprilie 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

„EXTINDERE IMOBIL ȘCOALĂ PENTRU SALĂ MULTIMEDIA, LABORATOR DE FIZICĂ, CHIMIE, SALĂ CLASA PREGĂTITOARE , ȘI SPAȚII ANEXE ”

Școala Gimnazială B. P. HAȘDEU

Clădire regim de înălțime P+2E

425.21    mp 919,05 mp

791.21    mp


4.383.698,84 lei 3.918.814,16 lei


Aria construită la sol

Aria desfășurată Aria utilă

Valoare estimată totală cu T.V.A. 24%

- din care C+M cu T.V.A. 24%

Datele sunt preluate din proiectul nr. 90/2014 faza S.F. -proiectant S.C. URBANO ARHITECT S.R.L. IAȘI.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 147 din 29 aprilie 2015