Hotărârea nr. 146/2015

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Marius Cătălin Aur în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier Marius Cătălin Aur în funcția de președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata si aprobată in plenul ședinței, privind alegerea domnului Aur Marius Cătălin in funcția de Președinte de ședință, consemnata si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere dispozițiile Legii 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Marius Cătălin Aur, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni, începând cu luna

mai 2015.

Art.2. Biroul Secretariat Consiliul Local-Arhivă, Evidenta Dispoziții va comunica copie a prezentei hotarari domnului consilier Marius Cătălin Aur, Primarului municipiului Iași și Instituției Prefectului județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Calin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 146 din 29 aprilie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 146 din 29 aprilie 2015