Hotărârea nr. 145/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM PAUN T138 numar cadastral 143511 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM PAUN T138, numar cadastral 143511 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2309 din 12.08.2014;

Avand in vedere cererea nr.100670 din 13.11.2014 prin care PATRASCU

MIHAITA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, ZONA BUCIUM T138, numar cadastral 143511;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 227 din 25.08.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 28/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 04.02.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrari lor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, ZONA BUCIUM T138, numar cadastral 143511, intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 430,00 mp, identificare: nc 143511 detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1666/13.05.2014. Indicatori urbanistici: POT=35%, CUT=1,0; Regim de inaltime; D+P+E(M), inaltimea maxima 10,00 m (cornisa).

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, domnului Patrascu Mihaita din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 18 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 145 din 29 aprilie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 145 din 29 aprilie 2015