Hotărârea nr. 142/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIHAI STURZA NR. 10 NUMAR CADASTRAL 148048 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MIHAI STURZA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148048

Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2906 din 10.10.2014;

Avand in vedere cererea nr. 113707 din 23.12.2014 prin care BACIU IANCU si

BACIU PARASCHIVA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iasi, STRADA MIHAI STURZA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148048;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 268 din 20.11.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 40/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA MIHAI STURZA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148048, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice . Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 400,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 3142/30.07.1996;

Indicatori urbanistici:POT=50%,CUT=1,8, Regim de inaltime: D+P+3E; Hmax.14 m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, domnului BACIU IANCU prin BABA CIPRIAN Iasi, STRADA BULARGA NR. 16, AP. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 142 din 29 aprilie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 142 din 29 aprilie 2015