Hotărârea nr. 140/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PODISULUI NR. 5 NUMERE CADASTRALE 148225 si 148226 întocmit in vederea construirii de locuinte anexe gospodaresti fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PODISULUI NR. 5, NUMERE CADASTRALE 148225 si 148226

întocmit in vederea construirii de locuinte, anexe gospodaresti, fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3085 din 06.11.2014;

Avand in vedere cererea nr. 110311 din 12.12.2014 prin care OGLAGE

SEBASTIAN SI STECLARU ANDREIA DANIELA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PODIȘULUI NR. 5, NUMERE CADASTRALE 148225 si 148226;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 269 din 20.11.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 30/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA PODIȘULUI NR. 5, NUMERE CADASTRALE 148225 si 148226, intocmit in vederea construirii de locuinte, anexe gospodaresti, fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de de 956,00 mp., conform contractului de dezmembrare nr. 1970 din 10.09.2014 si contractului de donatie nr. 1973 din 10.09.2014.Indicatori urbanistici: LC2 - UTR:POT=30%, CUT=0.9, regim de inaltime P+1E, Hmax.=12,0 m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, OGLAGE SEBASTIAN din Iasi, STR. PLAIESILOR NR. 2, bl. P7, 5, sc. B, et.8, ap. 22 si STECLARU ANDREIA DANIELA din Iasi, Aleea Basarabi nr. 3, bl. Q4, mansarda ap. 13 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 140 din 29 aprilie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 140 din 29 aprilie 2015