Hotărârea nr. 14/2015

HOTARÂRE privind aprobarea transmiterii fara plata catre Comuna Comarna a 200 bucati traverse din beton scoase din uz

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Comarna a 200 bucăți traverse din beton scoase din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4261 din 16.01.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată, către Comuna Comarna, județul Iași, a 200 traverse din beton scoase din uz.

Art.2. (1) Transportul de la depozit, cade în sarcina Comunei Comarna.

(2) Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către

reprezentați ai Regiei Autonome de Transport Public Iași (în calitate de custode), reprezentați ai Comunei Comarna, respectiv reprezentați ai Municipiului Iași.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Primăria Comunei Comarna, Instituția Prefectului Județului Iasi.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Investiții si Comuna Comarna.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cristian Cătălin    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 14 din 27 ianuarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 14 din 27 ianuarie 2015