Hotărârea nr. 137/2015

HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009 incheiat intre ARSACIS Municipiul Iasi si SC Apavital SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS,

Municipiul Iasi si SC Apavital SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36746/22.04.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 21072/06.03.2015 a SC Apavital SA;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.10/2011, privind

însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA, cu urmatorul mijloc fix (bun de retur):

- spatiu, proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 72 mp, ramas disponibil in urma modernizarii unui punct termic (PT1 Socola), situat in str. Primaverii nr. 21, nr. de inventar 1230826CET, valoare de inventar 100 lei. Spatiul va fi amenajat de catre S.C. Apavital S.A. în vederea optimizării sistemului de distributie a apei si pentru asigurarea continuitatii furnizarii apei reci pentru blocurile de locuinte din zona Primaverii.

Art.2 Spatiul mentionat la art. 1 va fi predat catre S.C. Apavital S.A. pe baza de proces verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economice si de Finante Publice Locale; ARSACIS; S.C. Apavital S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finante Publice Locale;SC Apavital SA.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 137 din 29 aprilie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 137 din 29 aprilie 2015