Hotărârea nr. 136/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 287 mp situat în Iaşi str. Moşu nr. 1 tarla 66 parcela 3936/1/1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 287 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36299/21.04.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresele nr. 59958/03.07.2014 și nr. 110316/12.12.2014 prin care d-nul Trocin Andrei solicită concesionarea terenului situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3118/04.11.2014;

Având în vedere adresa nr. 12154/16.02.2015 emisă de Serviciul Juridic -Compartimentul Aplicare a Legilor Proprietății;

Având în vedere adresa nr. 12153/12.02.2015 emisă de Serviciul Juridic;

Având în vedere Procesul verbal nr. 24073/16.03.2015 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași;

1 / 14 la H.C.L. nr. 136 din 29 aprilie 2015

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului nr. 111282.7/16.12.2014,

întocmit de S.C.Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 36202/21.04.2015 al Comisiei de stabilire a prețului de pornire la licitatie pentru concesionare terenuri, constituită prin HCL

140/2012;

Având în vedere art.13 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea concesionării terenului în suprafată de 287 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 în suprafață de 287 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 84,25 euro, respectiv 24.179 euro pentru toată suprafața de 287 mp.

Art.3 Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 968 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății.

Art.4 Durata concesiunii va fi de 25 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.5 Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 287 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1, cuprins în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență:

Președinte:

Surdu Gabriel Mihai

Membru:

Boișteanu Paul Corneliu

Membru:

Dangă Marius Sorin

Membru:

Leonte Constantin

Membru:

Bulgariu Cătălin

Membru:

Anca Preda

Membru:

Palaga Letiția

Art.8 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.9 Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.10 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din OUG nr. 54/2006.

Art.11 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Comisiei de licitație, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și de Finante Publice Locale, Comisia de licitatie.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 136 din 29 aprilie 2015

CONSILIUL LOCAL IAȘI


ANEXA 2

la Hotărârea Consiliului Local nr.136/2015

CAIET DE SARCINI

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării unui teren de 287 mp situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla, 66, parcela 3936/1/1

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

1.1    Organizarea licitației publice deschise se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

-    Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală;

-    Art. 13 din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1    Terenul în suprafață de 287 mp, se află situat în intravilanul municipiului Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.2    Bunul ce face obiectul prezentei licitații va fi concesionat cu obligația consolidării versantului pe cheltuiala concesionarului fără pretenții față de concedent.

2.3    Orice investiție sau amenajare necesară în vederea realizării scopului pentru care se concesionează terenul respectiv, se va face numai în baza Autorizației de construire, cu respectarea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

2.4    Elaborarea studiilor și a proiectelor se asigură de către concesionar pe cheltuiala acestuia. Prin soluțile adoptate se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

CAPITOLUL 3 - CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

3.1    Terenul necesar realizării obiectului concesiunii

-    suprafața de teren pentru realizarea obiectului concesiunii va fi pusă la dispoziția concesionarului pe durata concesiunii;

-    concesionarul va suporta cheltuielile de consolidare versant si alte lucrari in conformitate cu reglementarile urbanistice;

3.2    Drepturile și obligațiile concesionarului

-    concesionarul se bucură de toate drepturile oferite de legea română pentru agenții economici;

-    concesionarul are obligația să respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului;

-    concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului;

- concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii;

- concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

-    concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercițiului funcțiunii organelor de poliție, pompieri, salvare, protecție civilă, apărare națională și altele asemenea;

-    concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.);

3.3 Cheltuieli în sarcina concesionarului

-    toate cheltuielile necesare obtinerii autorizatiilor si executarii lucrarilor, precum si a exploatarii obiectului concesiunii, conform reglementarilor legale.

3.4    Regimul bunurilor care se pun la dispoziția concesionarului

- terenul în suprafață de 287 mp cu o valoare unitară de 84,25 euro, respectiv 24.179 euro sau 108.174 lei pentru suprafata totală, se află în proprietatea privată a Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași.

3.5    Impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului local:

-    concesionarul are obligația să suporte plata impozitelor, taxelor locale și a altor venituri datorate bugetului local, prevăzute de legislația română.

CAPITOLUL 4 - DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 25 de ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială prin simplul acord de voință al părților.

CAPITOLUL 5 - DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI

Se stabilește prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 - REDEVENȚA

Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 968 euro/an.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015.

Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

CAPITOLUL 7 - ORGANIZAREA LICITATIEI SI TAXE

7.1    Pot participa la licitatie persoane fizice și juridice de drept privat.

7.2    Ofertanții interesați în a participa la licitația publică deschisă privind concesionarea

terenului situat în municipiului Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 în suprafață de 287 mp, vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Iași până în data de.........................., ora............., următoarele acte :

-    dovada achitării taxei de participare în valoare de 200 lei;

-    garanția de participare este de 1.000 lei;

-    dovada cumpărării Caietului de sarcini în valoare de 36 lei;

-    actele de înregistrare ale societății (1 copie);

-    act de identitate pentru persoane fizice ( 1 copie);

- actele doveditoare privind reprezentantul legal al societătii sau procură legalizată de la

Notar Public, pentru societăți participante la licitație reprezentate de mandatari (1 copie)

-    dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de Direcția Generală de Finanțe Iași, Direcția Economică și Finanțelor Publice Locale Iași.

-    declarație pe propria răspundere a administratorului societății că nu se află în reorganizare financiară sau faliment, în original.

7.3    Organizatorul licitatiei are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare.

7.4    Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor sau după trecerea perioadei legale de 7 zile pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații.

7.5    Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

7.6    Garanția de participare se poate pierde în situația în care solicitantului căștigător, nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 15 zile calendaristice de la notificare.

CAPITOLUL 8 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

8.1    Deschiderea licitației are loc în data de __________, ora ______, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru terenul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte.

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu s-au înscris cel puțin 2 solicitanți, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Licitatia va începe prin citirea listei participanților înscriși și se vor anunța cererile respinse, precum și motivele.

Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

Licitatia va incepe de la pretul minim de 968 euro/an.

Licitația va fi deschisă cu strigare, pasul fiind egal cu 10 euro. Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 25 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

8.2    Licitația va fi valabilă după parcurgerea a cel puțin 3 pași și minim 3 strigări, iar între două strigări se va acorda un interval de două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcându-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

8.3    După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației.

8.4    În cazul în care nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile în cadrul primei licitații sau în situația în care nu sunt declarați 2 participanți care să îndeplinească condițiile de participare, licitația se reia.

8.5    La reluarea licitației, aceasta se va desfășura și în situația în care s-a depus numai o ofertă valabilă. În situația în care s-a înscris numai un ofertant, ce îndeplinește condițiile, comisia va negocia direct cu acesta, pornind de la prețul minim stabilit.

8.6    Valoarea redevenței adjudecate va constitui redevență anuală, timp de 25 ani și va fi achitată în lei la cursul BNR din ziua plății.

8.7    Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea comunicării, conform art. 7.6 din prezentul caiet de sarcini.

8.8    Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

CAPITOLUL 9 - PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

9

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    niciunul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației;

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale;

•    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 3 zile de la semnarea procesului verbal.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

CAPITOLUL 10 - RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

9.1    Nerespectarea de către concesionar a clauzelor contractuale atrage răspunderea pentru despăgubire și aplicarea de penalități contractuale.

9.2    Prevederile de la alin. 1 se aplică deopotrivă și în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către concedent;

9.3    Concesionarul este obligat la penalități în caz de neplată a redevenței și în alte situații stabilite prin contractul de concesiune.

CAPITOLUL 11 - ÎNCETAREA CONCESIUNII

10.1    La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

10.2    În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

10.3    În cazul nerespectării obligațiilor contractuale cumulative de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

10.4    În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

10.5    La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

10.6    În cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

10.7    În cazul vânzării terenului, concesionarul va beneficia de dreptul de preempțiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

MUNICIPIUL IAȘI    ANEXA NR. 3

CONSILIUL LOCAL    la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2015

CONTRACT DE CONCESIUNE

I.    Părțile contractante

9

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar și Denisa Liliana Ionașcu - Secretar, pe de o parte, și

2.................. cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul

Comerțului cu nr............, reprezentată prin administrator................, în calitate de

concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, a Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Iași nr.........precum și a procesului verbal nr..........de la licitația

din data de........................... s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafață de 287 mp, situat în Iași - str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

III.    Termenul

Art. 2

(1)    Durata concesiunii este de...... ani, și intră în vigoare începând cu data de

(2)    Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

IV.    Redevența

Art. 3

Redevența este de............Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

V.    Plata redevenței

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015.

(3)    Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, în termen de cel mult 90 de zile de la data la care aceasta a devenit exigibilă, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să rezilieze contractul de plin drept, fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI.    Drepturile părților

Art. 5 - Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 - Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

VII.    Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1)    Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului și să preia, pe bază de proces-verbal ce face parte integrantă din contract, terenul care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii.

(6)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

(7)    Conform art. 36, alin. 1, din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, concesionarul are obligația să obțină autorizația de construire și să înceapă lucrarile de consolidare versant si amenajare teren in teremen de cel mult un an de la data obtinerii contractului de concesionare a terenului. Exceptie fac situatiile in care autorizatia nu s-a putut obtine din vina autoritatilor locale emitente.

(8)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(9)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(10)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45TREZ4065006XXX000460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(11)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(12)    Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(13)    În cazul concesionării de terenuri, concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(14)    Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d)    in cazul in care concesionarul are restante la plata redeventei datorate mai mari de 90 de zile ;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

h)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

i)    în cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor de a solicita emiterea autorizației de construire și începerea construcției în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere și fără nici o altă formalitate.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

X. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

XI. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul

scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

XII. Definiții

Art. 15

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului din Iași - str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 s-a încheiat în 4 (patru) exemplare.

Terenul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

14 / 14 la H.C.L. nr. 136 din 29 aprilie 2015